19. al-Albânî sade detsamma som Ibn Taymiyyah

al-Albânî (rahimahullâh) skall även ha sagt:

”Det är både grunden och bättre att muslimerna är under en enda ledare och ledning. Om det inte är möjligt, blir det tillåtet med flera makthavare utefter nöden. De får lovas partiella trohetseder för att kunna styra sina medborgare enligt föreskriftens principer och fundament.”

Det tar emellertid inte ut honom ur Salafiyyah. De lärda har delade åsikter om det. Plus att meningsskiljaktigheten är bara teoretisk. I själva verket har ingen (frånsett någon udda åsikt) annullerat en självutnämnd regering i ett land. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Enligt dogmen skall muslimerna ha en enda ledare. Alla andra skall vara hans ställföreträdare. Men om motsatsen skulle uppstå i samfundet på grund av trots från vissa och oförmåga från andra varför det får flera makthavare, åläggs varje ledare att verkställa de föreskrivna straffen och efterleva rättigheterna.”1

Det vill säga det som han förfogar över. Det bevisar att al-Albânî säger detsamma som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (34/175-176).