18. Tro utan spekulation

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 223-226

Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah sade i sin ”Kitâb-ut-Tawhîd”, som jag hörde från hans sonson Abû Tâhir (rahimahullâh):

Kapitel: Bekräftade och autentiska besked, som de lärde i Hidjâz och Irak har rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kring Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen – utan föreställning av Nedstigningens beskaffenhet, men med bekräftelse av den.

Med bekräftande tungor och troende hjärtan vittnar vi om detta och är övertygade om vad som nämns däri rörande Herrens nedstigning. Vi föreställer oss emellertid inte den, ty vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev inte för oss hur vår Skapare stiger ned till den nedersta himlen. Däremot lärde han oss att Han stiger ned. Allâh (djalla wa ´alâ) anförtrodde Sin profet (´alayhis-salâm) att klargöra för muslimerna sådant som de är i behov av gällande sin religion. Vi bekräftar alltså dessa besked som handlar om Nedstigningen utan att spekulera i dess beskaffenhet, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev inte för oss Nedstigningens tillvägagångssätt.”1

Hâfidh Abû ´Abdillâh al-Hâkim underrättade oss: Abû Muhammad as-Saydalânî berättade för oss: ´Alî bin al-Husayn bin al-Djunayd berättade för oss: Ahmad bin Sâlih al-Misrî berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss: Makhramah bin Bukayr underrättade oss, från sin fader…

al-Hâkim underrättade oss också: Muhammad bin Ya´qûb al-Asamm berättade för oss – formuleringen är hans – Ibrâhîm bin Munqidh berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss, från Makhramah bin Bukayr, från sin fader: Jag hörde Muhammad bin al-Mundakar säga att han hörde Umm Salamah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) maka, säga:

”Vilken förträfflig dag det är då Allâh (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen!” Det sades: ”Vilken dag då?” Hon sade: ”´Arafah-dagen.”

1Kitâb-ut-Tawhîd (1/289-290).