18. Så tror vi

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 87-90

Imamernas imam Abû Bakr Muhammad bin Khuzaymah sade:

De egenskapsrelaterade rapporteringarna är överensstämmande med Qur’ânen. Senare generationer har återberättat dem från tidigare generationer, från följeslagarna och efterföljarna till vår tid, i den bemärkelse att de är Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Man skall ha kunskap om Honom, betro Honom och underkasta sig det Han (ta´âlâ) har sagt i uppenbarelsen samt det Hans profet och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Hans skrift. Det skall göras utan tolkning och förnekelse, utan liknelse och jämförelse.”

Ibn Khuzaymah dog 311. Det fanns ingen alls på hans tid som kunde mäta sig med honom när det kom till att kombinera Hadith och Fiqh. an-Naqqâsh berättade att han sade:

Jag har inte tagit efter någon blint sedan jag var sexton år.”

Hans lärare al-Muzanî sade om honom:

Han är kunnigare i Hadith än vad jag är.”

93 – Abûl-Hasan al-Ash´arî sade efter att han hade nämnt Khawâridjs, Râfidhahs och Djahmiyyahs dogmer:

Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh och allt som pålitliga återberättare har återberättat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De avfärdar ingenting av det.

De bekräftar att Allâh (subhânah) är en enda Gud som alla är i behov av och som inte är i behov av någon. Det finns ingen sann gud utom Han. Han har varken hustru eller barn.

De bekräftar att Muhammad är Hans slav och sändebud, att paradiset är sant, att Elden är sann, att Domedagen kommer tvivelsutan att äga rum och att Allâh skall få de begravda att återuppstå.

De bekräftar att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron, liksom Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Och att Han har två händer som inte skall föreställas, liksom Han sade:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer?”

samt:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

Nej, två Hans händer är tvärtom utsträckta.”

Och att Han har två ögon som inte skall föreställas, liksom Han sade:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

Och det rörde sig fram under Våra ögon.”2

Och att Han har ett ansikte, liksom Han sade:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”34

Till sist sade han:

Allt jag har nämnt om dem är också min dogm som jag anammar.”

Detta nämnde Imâm Abû Bakr bin Fawrak i boken ”al-Khilâf bayn Ibn Kullâb wal-Ash´arî”. Också han sade mot slutet av texten:

Detta fastställer att Abûl-Hasan al-Ash´arîs dogm om dessa fundament var Ahl-ul-Hadîths fundament och Tawhîds grunder.”

Abûl-Hasan är för känd för att behöva presenteras. Om du vill veta mer om hans liv, kan du referera till Ibn ´Asâkirs bok ”Tabyînu Kadhib-il-Muftarî fîmâ nusiba ilâl-Ash´arî”.

Denna dogm anammade al-Ash´arî från Zakariyyâ bin Yahyâ as-Sâdjî, Shaykhen av Basrah inom Hadith och Fiqh. Han har skrivit böcker som ”Ikhtilâf-ul-Fuqahâ’” och ”´Ilal-ul-Hadîth”. Han dog 307.

120:5

254:14

355:26-27

4Maqâlât-ul-Islâmiyyîn (1/345).