18. Makan skall lyda sin make

Till makens rättigheter över makan hör att hon lyder honom i det som inte är olydnad mot Allâh och att hon inte ursäktar sig med något annat distraherande. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om de bästa kvinnorna. Han sade:

”Hon som lyder sin make när han befaller henne.”1

En rättfärdig och välsignad kvinna lyder alltså sin make när han befaller henne i hopp om att få denna dyrbara och ädla bekräftelse från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon vill inträda i sin Herres paradis. Däri har Han lovat Sina rättfärdiga slavar något ögat aldrig har sett, örat aldrig har hört och hjärtat aldrig har föreställt sig. Hon vet att hennes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om en kvinna förrättar sina fem böner, fastar sin månad, bevarar sitt kön och lyder maken, sägs det till henne: ”Inträd i paradiset genom vilken port du än önskar.”2

Hon befarar sin Herres vrede och straff om hon trotsar sin make. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människorna som får det strängaste straffet på Domedagen är två stycken: kvinnan som trotsade sin make och ledaren som ledde ett folk som hatade honom.”3

Den muslimska kvinnan lyder sin make med nöje och bävar för att trotsa honom. Hon vill ju ha Allâhs belöning och fruktar Hans straff. Men trots att hon lyder sin make gör hon så endast inom det som är lovligt. Hon skall inte lyda honom om han befaller henne att trotsa Allâh. Om han befaller henne att njuta av henne på ett förbjudet sätt skall hon inte gå med på det. Om han befaller henne att försköna sig på ett förbjudet sätt, som noppning4, skall hon inte gå med på det. Vissa kvinnor ringer och frågar om männen som tycker att de skall noppa ögonbrynen, förlänga håret och ta på sig peruk. Skall de lyda dem? Makens rättighet är ju väldig. Låt oss höra denna berättelse för att veta att kvinnan inte får lyda maken i synd. En kvinna kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom att hennes dotter hade gift sig och att dotterns hår var slitet. Hon sade:

”Hennes make befaller mig att förlänga hennes hår.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Kvinnorna som förlänger hår har förbannats.”5

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”6

1an-Nasâ’î (3231), Ahmad (2/251) och al-Hâkim (2/2682) som autentiserade den enligt Muslims villkor. God enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (1838) och ”al-Irwâ’” (1786).

2Ahmad (1661) och at-Tabarânî i ”al-Awsat” (8805) som sade:

”Den här hadîthen rapporteras inte via den här kedjan från någon annan än ´Abdur-Rahmân bin ´Awf. Ibn Lahî´ah är ensam om att rapportera den.”

Den har en vittnande rapportering hos Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (4163) via Abû Hurayrah. al-Albânî kommenterade den och sade:

”Den är god via andra.” Se ”Âdâb-uz-Zifâf” (282) och ”at-Ta´lîq ar-Raghîb” (3/73).

3at-Tirmidhî (359) och Ibn Abî Shaybah (1/407) via ´Amr bin al-Hârith bin al-Mustaliq (radhiya Allâhu ´anh). Formulering är at-Tirmidhîs och dess berättarkedja är autentisk enligt al-Albânî i hans kommenterar till at-Tirmidhî.

4Noppning (النمص) innebär att att bort hår från ansiktet och ögonbrynen. Se ”Lisân-ul-´Arab” och ”al-Qâmûs”.

5al-Bukhârî (5202) och Muslim (2123).

6Ahmad (4/426), al-Hâkim (3/8570) och at-Tabarânî (18/381) och formuleringen är hans. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med. Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (179).