18. Allâhs händer

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Allâh (ta´âlâ) har två händer. De är utsträckta med gåvor och skänk. De tillhör Hans essensegenskaper, är verkliga och passar enkom Honom. Qur’ânen och Sunnah har bekräftat Allâhs händer. Allâh (ta´âlâ) sade i Qur’ânen:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i Sunnah:

”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad säger ni om att Han har skänkt uppehälle alltsedan Han skapade himlarna och jorden utan att något som finns i Hans högra hand har reducerats? Hans tron är ovanpå vattnet och i Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”2

Ahl-us-Sunnah är enade om att det är två verkliga händer som är olika skapelsernas händer. Det är inte korrekt att tolka dem som styrka, gåva eller något annat på grund av följande orsaker:

1 – Det innebär att man bevislöst lämnar den verkliga betydelsen för en metaforisk sådan.

2 – I detta sammanhang avfärdas den angivna betydelsen av språket. Här bifogas handen Allâh (ta´âlâ) som sade:

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”… den som Jag har skapat med Mina händer?”

Det är inte korrekt att det betyder:

”… den som Jag har skapat med Min gåva eller styrka?”

3 – Det är två händer som bifogas Allâh. Varken Qur’ânen eller Sunnah nämner att två gåvor eller styrkor bifogas Allâh (ta´âlâ). Hur kan man då tolka händer som gåvor eller styrkor?

4 – Om det hade betytt styrka, skulle det varit korrekt att säga att Allâh har skapat Iblîs med Sin hand. Det är emellertid omöjligt. Om det hade varit möjligt, skulle Iblîs argumenterat med det mot sin Herre som sade:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Iblîs! Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”

5 – Allâh nämner Sin hand i sådana sammanhang, att den omöjligt kan betyda gåva eller styrka. Såväl hand som näve och fingrar har tillskrivits Allâh (ta´âlâ). Också har det bekräftats att Han griper och skakar med Sin hand. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh skall gripa tag i Sina himlar med Sin hand och jorden med Sin andra hand. Därefter skall Han skaka på dem och säga: ”Jag är Konungen.”3

138:75

2al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som sade:

”Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَا

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.” (5:64)

Hadîthen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller föreställning. Så sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn ´Uyaynah och Ibn-ul-Mubârak; de skall återberättas och betros utan att föreställas.”

3al-Bukhârî (4812) och Muslim (2787).