17. Vi stannar där Qur’ânen och Sunnah stannar

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 84-87

86 – Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

Jag hörde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) säga när han blev frågad om Allâhs egenskaper och vad han tror på: ”Allâh (ta´âlâ) har namn och egenskaper som nämns i Hans skrift och som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för sitt samfund. Ingen av Allâhs (ta´âlâ) skapelser som får reda på dem får avfärda dem. Ty Qur’ânen har sänt ned dem och de har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via pålitliga återberättare. Den som avviker från dem efter att ha fått reda på dem är otrogen. Innan dess ursäktas han för sin okunnighet eftersom det är ingen kunskap som uppnås via intellekt, beskådning eller tankar. Vi beskyller inte den okunnige om dem för otro förrän han får reda på dem.”

87 – Abû Bakr al-Humaydî sade:

”Det hör till dogmen att tro på det som står i Qur’ânen och Sunnah, däribland:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”

وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

Vi lägger inte till och vi tolkar inte. Vi stannar där Qur’ânen och Sunnah stannar och säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Den som säger något annat är en förnekande Djahmî.”2

al-Humaydî var en ädel och memorerande imam som tog sin kunskap från Sufyân och ash-Shâfi´î. Bland andra återberättade al-Bukhârî honom i sin ”as-Sahîh al-Musnad”. Han dog 219.

88 – Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm sade:

Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”

Abû ´Ubayd var unik på sin tid. Imâm Ishâq bin Râhûyah sade:

Allâh älskar rättvisa; Abû ´Ubayd är kunnigare än jag, ash-Shâfi´î och Ahmad bin Hanbal!”

89 – al-Khallâl sade i sin ”as-Sunnah”:

al-Marwazî berättade för oss: ”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om egenskapsrelaterade hadither och han svarade: ”Vi framför dem som de har kommit.”

90 – Imâm Ahmad sade också:

Vi överskrider inte Qur’ânen och haditherna. Vi säger det Han sade, beskriver Honom såsom Han beskrev Sig själv och överskrider inte det. Vi tror på allt i Qur’ânen; det klara och det oklara i den. Vi avfärdar inga av Hans egenskaper på grund av förtal.”

91 – Abû ´Îsâ at-Tirmidhî sade i sin ”al-Djâmi´” som utgör en av islams fem böcker:

Flera lärde har sagt om denna hadith och liknande rapporteringar om Allâhs egenskaper och Herrens (tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen att de är autentiska. Man ska tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Mâlik bin Anas, Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak som sade:

”Framför dessa hadither utan föreställning.”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärde.

Vad berör Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och säger att de innebär liknelse. Allâh har flera gånger i Sin skrift nämnt handen, synen och hörseln. Djahmiyyah tolkar dock detta på ett annat sätt än det sätt som de lärde tolkade det på och säger:

Allâh skapade inte Âdam med Sin hand. Hand betyder styrka.”

Ibn Râhûyah sade:

Det är endast en liknelse ifall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade, liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

120:5

2Usûl-us-Sunnah, sid. 88-91

3al-Djâmi´ (662).