17. Vad är innovation och vilka är dess typer?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 17: Vad är innovation och vilka är dess typer?

Svar: Innovation är motsatsen till Sunnah. Den består av två typer:

1 – Innovativ dogm. Det är en dogm som skiljer sig från den som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har underrättat om. Den nämns i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Den som lever upp till denna beskrivning följer ren Sunnah. Den som följer de andra sekterna är innovatör. Alla innovationer är villfarelser och de varierar i enlighet med sina avstånd från Sunnah.

2 – Innovativ handling. Det innebär att dyrka på ett sätt som varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit, eller att förbjuda något som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har tillåtit. Den som dyrkar på ett illegitimt sätt eller förbjuder något som religionen tillåter, är innovatör.

FÖRKLARING

Språkligt sett är innovation motsatsen till Sunnah. Dess religiösa definition är all dogm och handling som inte har föreskrivits av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Författaren delade in innovationen i två sorter:

1 – Dogmatisk innovation.

2 – Praktisk innovation.

Dogmatisk innovation är allvarligare än praktisk dito. Exempel på dogmatiska innovationer är:

1 – Djahmiyyahs dementi av Allâhs namn och egenskaper.

2 – Mu´tazilahs dementi av Allâhs egenskaper och ödet, teori om Qur’ânens skapelse och dementi av beskådningen av Allâh på Domedagen.

3 – Murdji’ahs teori om att stora syndare är troende med fullkomlig tro.

4 – Shî´ahs extrema förhållande till Huset varpå de upphöjer dem till en nivå som är högre än nivån som de har fått av Allâh (´azza wa djall). Samtidigt försummar de de resterande följeslagarna.

5 – Ashâ´irahs tolkning av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper.

Allt omnämnt är dogmatiska innovationer och de varierar. Vissa fordrar otro, som att anse att Qur’ânen är skapad. Andra är inte lika allvarliga varför de betraktas som syndiga innovationer. Också de varierar; vissa är grövre och mer avlägsna från sanningen än andra. Detsamma gäller Tasawwuf som inleddes i form av avhållsamhet från det jordiska och sedan eskalerade till en nivå som är otro, liksom panenteism och panteism. Allt det är dogmatiska innovationer.

Praktisk innovation består av två typer:

1 – Praktisk innovation som är påhittad och i motsats till föreskriften. Exempel på en sådan innovation är Sûfiyyahs dyrkan med sång, dans, slagverk och annat.

2 – Adderad innovation som är en addering till en ursprunglig föreskrift. Innovatören adderar ett oberättigat drag till det föreskrivna. Exempelvis är det föreskrivet och Sunnah att säga Tasbîh, Tahmîd, Takbîr och Tahlîl efter bönen. Att säga det kollektivt och samstämmigt i kör är en addition. Det gjordes till exempel av de bedjande i moskén i Kûfah varpå ´Abdullâh bin Mas´ûd fördömde dem.

Ännu ett exempel på en sådan innovation är när vissa Hizbiyyûn bestämmer sinsemellan att fasta en viss dag och bryta fastan hos en viss individ.

Detsamma gäller att lägga till det föreskrivna något som faller i ens tycke eller efterapar från andra. Allt det är innovationer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”2

”Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”3

Innovatören kompletterar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och säger indirekt att han vet något Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte visste. Mâlik bin Anas (rahimahullâh) sade:

”Den som innoverar en innovation och påstår att den är god, har beskyllt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för svek.”4

Således är det obligatoriskt att avstå från alla sorters innovationer, små som stora, dogmatiska som praktiska. Det bästa en människa kan uppnå i det här livet är ett liv utmed Sunnah och därmed undkomma straff efter döden.

Ha i åtanke att förbjuden innovation är det som är relaterat till religionen. Världsliga innovationer hamnar inte under den kategorin.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

2al-Bukhârî (2697).

3Muslim (1718).

4al-I´tisâm (1/297) av ash-Shâtibî.