17. Vad är en innovation och vilka är dess typer?

Fråga 17: Vad är innovation och vilka är dess typer?

Svar: Innovation är motsatsen till Sunnah. Den består av två typer:

1 – Innovativ dogm. Det är en dogm som skiljer sig från den som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har underrättat om. Den nämns i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”1

Den som lever upp till denna beskrivning följer ren Sunnah. Den som följer de andra sekterna är innovatör. Alla innovationer är villfarelser och de varierar i enlighet med sina avstånd från Sunnah.

2 – Innovativ handling. Det innebär att dyrka på ett sätt som varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit, eller att förbjuda något som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har tillåtit. Den som dyrkar på ett illegitimt sätt eller förbjuder något som religionen tillåter, är innovatör.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).