17. Damaskus fall

126 – ´Awf bin Mâlik berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”´Awf! Jag kommer att räkna upp sex [tecken] innan Domedagen varav min död är det första.” Jag började gråta så att han fick tysta mig. Han sade: ”Säg ’Ett’.” Jag sade. ”Ett.” Han sade: ”Det andra är erövringen av Jerusalem. Det är det andra. Säg ’Två’.” Jag sade: ”Två.” Han sade: ”Det tredje är två dödsfall i mitt samfund som kommer att drabba det som skrapsjukan1 drabbar fåren. Säg ’Tre’.” Jag sade: ”Tre.” Han sade: ”Det fjärde är en prövning i mitt samfund.” Han såg väldigt stort på den och sade: ”Säg ’Fyra’.” Jag sade: ”Fyra.” Han sade: ”Det femte är att pengarna flödar i mitt samfund så att mannen som får hundra guldmynt blir arg. Säg ’Fem’.” Jag sade: ”Fem.” Han sade: ”Det sjätte är ett fredsavtal som sluts mellan er och de gula. De kommer att komma till er med åttio fanor, under varje fana kommer det att finnas 12.000 man. Den dagen kommer muslimernas tält att vara på ett ställe vid namnet al-Ghûtah i en stad benämnd Damaskus.”

Rapporterad av at-Tabarânî och andra. Rapporterad av al-Bukhârî i ”as-Sahîh” via Abû Idrîs från ´Awf med samma betydelse inklusive ”12.000 man” utan fortsättningen.

126 – ´Abdul-´Azîz bin al-Mukhtâr rapporterade via Khâlid al-Hadhdhâ’ från Abû Qulâbah från Abû Asmâ’ från Thawbân som berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall komma svarta fanor österifrån. Det är som om deras hjärtan är av järn i block och tackor. Den som hör talas om dem skall bege sig till dem om han så skall behöva krypa över snö. När de kommer till Damaskus river de den sten för sten och dödar dess kungliga söner.”

Denna hadîth rapporterade ath-Thawrî och andra från Khâlid al-Hadhdhâ’ utan att nämna detta tillägg.

Ahmad rapporterade den via ´Alî bin Zayd från Abû Qulâbah. Ibn Mâdjah och al-Hâkim rapporterade den från ath-Thawrî. Däri nämns även al-Mahdî.

Ismâ´îl bin ´Ulayyah brukade förkasta denna hadîth. ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade i ”al-´Ilal”:

”Min fader berättade för mig att det sades till Ibn ´Ulayyah att al-Hadhdhâ’ rapporterade hadîthen, men Ibn ´Ulayyah ignorerade den helt och ansåg att den var svag. Det vill säga hadîthen om de svarta fanorna som rapporteras av Khâlid al-Hadhdhâ’ från Abû Qulâbah från Abû Asmâ’ från Thawbân.”

Även om hadîthen är autentisk så syftar den på Banûl-´Abbâs erövring av Damaskus och ´Abdullâh bin ´Alî bin ´Abdillâh bin ´Abbâs ingång i staden. Han rev dess murar och massakrerade dess invånare av Banû Umayyah och deras anhängare.

127 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Allâh har skapat jorden som en fågel. Fågeln har två vingar, det är öst och väst. Den har ett huvud, det är Shâm. Den främsta delen på huvudet är Hims vari näbben finns. När näbben börjar picka blir människorna oroliga. Damaskus är fören. Däri ligger hjärtat. När hjärtat rör på sig börjar resten av kroppen att röra på sig. Huvudet kommer att bli slaget två gånger, en gång av den östliga vingen mot Damaskus och en gång av den västliga vingen mot Hims som kommer att vara det kraftigaste slaget. Då vänder sig huvudet mot vingarna och börjar flå det fjäder för fjäder.”

128 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Stackars vingar för vad huvudet kommer att vålla. Stackars huvud för vad vingarna kommer att vålla. Shâm är huvudet och vingarna är öster och väster.”

Detta syftar också på vad som hände när ´Abdullâh bin ´Alî kom österifrån och gick in i Damaskus. Vad gäller prövningarna som kommer västerifrån så befaras de drabba Hims.

129 – Djunâdah bin Marwân berättade från sin fader som sade:

”Jag hörde de lärda säger att de människor i Shâm som kommer att ha störst nytta av de svarta fanorna är folket i Damaskus medan de som kommer att ha störst nytta av de gula fanorna är folket i Hims.”

Detta gör också anspråk på vad som hände när Banûl-´Abbâs kom in i Damaskus.

130 – Bishr bin Ghunm sade:

”Damaskus kommer att rivas sten för sten.”

Hâfidh Abûl-Qâsim sade:

”Han syftade förmodligen på ´Abdullâh bin ´Alîs rivning av dess mur när han erövrade staden.”

131 – Lögnaren och ljugaren ´Abdullâh bin Sayyâr påstod att de troendes ledare ´Alî bin ´Abî Tâlib berättade för honom att han skulle gå in i Damaskus och riva deras moské sten för sten. Detta hör till Ibn Sayyârs lögner om honom. Det är bekräftat att ´Alî förbjöd att Shâms befolkning förtalas och sade att fromma och rättfärdiga människor avlöser varandra i intervaller i Shâm.