163. Följ Sunnah och undvik innovationer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 174-175

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

131 – Vi följer Sunnah och samlingen och undviker avvikelse, oenighet och splittring.

FÖRKLARING

Detta är en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer; rättelse efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”1

I samband med att han befallde Sunnah, förbjöd han också innovationer.

Innovationer är alla obehöriga nymodigheter som har förts in i religionen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”2

Varje dyrkan som inte är bevisad av Qur’ânen eller Sunnah är innovation, ehuru dyrkaren avser att dyrka Allâh med den. Innovationer för en längre bort från Allâh och medför ingalunda belöning. De orsakar faktiskt straff. Sunnah är alltså det som är bevisat av Qur’ânen eller Sunnah.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

2al-Bukhârî (2697).