16. Soning för samlag med menstruerande kvinna

15 – Soning för samlag med menstruerande kvinna

Den som inte kan hålla sig och har samlag med en menstruerande kvinna är skyldig att böta värdet av ett guldmynt. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om mannen som har samlag med sin menstruerande kvinna:

”Han får skänka ett eller ett halvt guldmynt.”1

1Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (2/148), Ibn-ul-A´râbî (1/49-50), ad-Dârimî, al-Hâkim och al-Bayhaqî med autentisk berättarkedja enligt al-Bukhârîs villkor. Den autentiserades av al-Hâkim som fick medhåll av adh-Dhahabî, Ibn Daqîq-il-´Îd, Ibn-ut-Turkmânî, Ibn-ul-Qayyim och Ibn Hadjar al-´Asqalânî, vilket jag har klargjort i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (256). Även Ibn-ul-Mulaqqin höll med i ”Khulâsat-ul-Badr al-Munîr”. Dessförinnan klassificerade Ahmad den som stark och antog den till sin åsikt. Abû Dâwûd sade:

”Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som har samlag med sin menstruerande kvinna varvid han svarade: ”Så bra ´Abdul-Hamîds hadîth är i sakfrågan.” Jag sade: ”Anammar du den?” Han svarade: ”Ja, det är bot.” Jag sade: ”Ett guldmynt eller ett halvt?” Han sade: ”Som man vill.” (Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 26)

Hadîthen anammades av flera Salaf vars namn ash-Shawkânî nämnde i ”Nayl-ul-Awtâr” (1/244). Han också stärkte hadîthen. Att det går bota båda summorna kan bero på botgörarens ekonomiska tillstånd, något som nämns konkret i vissa formuleringar ändock deras berättarkedjor är svaga – och Allâh vet bättre. Detsamma kan sägas om svagheten kring hadîthen som behandlar skillnaden mellan samlag med den menstruerande kvinnan under hennes månadscykel och efter månadscykel men innan bad.