16. Salafs enade förhållande till Allâhs egenskaper

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 82-84

Härmed lyder några imamers uttalanden i sakfrågan:

80 – Det rapporteras att al-Hasan al-Basrî sade:

Mutarrif har uttalat sig makalöst i sakfrågan. De sade: ”Vad har han sagt, Abû Sa´îd?” Han sade: ”Lov och pris tillkommer Allâh som betros bland annat av okunnighet om det som Han inte har beskrivit Sig med.”

81 – al-Awzâ´î sade:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadither ordagrant utan föreställning.”

Dessa två män tillhörde efterföljarnas största imamer. Rapporteringen är autentisk.

82 – Det har autentiserats från al-Walîd bin Muslim som sade:

Jag frågade Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d och al-Awzâ´î om egenskapsrelaterade hadîther. De sade: ”Framför dem ordagrant.”

Mâlik var imamen av Madinah, ath-Thawrî av Kûfah, al-Awzâ´î av Damaskus och al-Layth av Egypten. Dessa tillhör efterföljarnas största efterföljare.

83 – Därefter utropade Muhammad bin al-Hasan – den lärde av Irak – samstämmighet i frågan. al-Lâlakâ’î återberättade med sin berättarkedja att han sade:

Alla lärde i Öst och Väst är enade om att Qur’ânen och Sunnah som har framförts av pålitliga återberättare från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall betros beträffande Herrens (´azza wa djall) egenskaper utan förklaring, beskrivning eller liknelse. Den som förklarar något av det har lämnat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och avskilt sig från samlingen. De varken beskrev eller förklarade. De trodde på det som stod i Qur’ânen och Sunnah och var tysta. Den som säger som Djahm har avskilt sig från samlingen. Ty han beskrev Honom som ingenting.”

84 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

Tolkningen av allt som Allâh (ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen ligger i att läsa det utan jämförelse eller föreställning.”

Om denne Sufyân bin ´Uyaynah sade ash-Shâfi´î:

Om det inte hade varit för honom och Mâlik, skulle kunskapen i Hidjâz försvunnit.”

85 – Aflah bin Muhammad sade:

Jag sade till Ibn-ul-Mubârak: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag föraktar tal om Herrens egenskaper.” Han sade: ”Ingen människa föraktar det som jag, men när Qur’ânen säger något anammar vi det och när rapporteringarna framför något godtar vi det.”

Vissa imamer sade:

Ibn-ul-Mubârak är Troendes ledare inom allting. Muslimerna är enade om hans vägledning.”