16. Fjortonde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

14 – Shaykh Abûl-Fath Muhammad bin ´Abdil-Bâqî lade sin hand på min axel och underrättade oss: Abû ´Abdillâh Muhammad bin Abî Nasr al-Humaydî lade sin hand på min axel och berättade för oss: Abû Ishâq Ibrâhîm bin Sa´îd bin ´Abdillâh an-Nu´mânî lade sin hand på min axel och berättade för oss: Abû Sa´d Ahmad bin Muhammad bin Ahmad lade sin hand på min axel och berättade för oss: Abûl-Hasan Ahmad bin ´Îsâ al-Faradhî lade sin hand på min axel och berättade för oss: Abûl-Hasan Ahmad bin al-Hasan bin Muhammad al-Makkî lade sin hand på min axel och underrättade oss: Abû ´Amr Hilâl bin al-´Alâ’ ar-Raqqî lade sin hand på min axel och berättade för oss: Min fader lade sin hand på min axel och berättade för mig: Abû Ishâq as-Sabî´î lade sin hand på min axel och berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Hârith lade sin hand på min axel och berättade för mig: al-Hârith al-A´war lade sin hand på min axel och berättade för mig: ´Alî bin Abî Tâlib lade sin hand på min axel och berättade för oss: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade sin hand på min axel och berättade för mig:

”Den trovärdige talaren, skapelsernas Herres budbärare som är anförtrodd Hans uppenbarelse, lade sin hand på min axel och berättade för mig: Jag hörde Isrâfîl säga: Jag hörde Pennan säga: Jag hörde Tavlan säga: Jag hörde Allâh (ta´âlâ) ovanför tronen säga till något ”Bli!” och det var. Ordet hinner inte ens uttalas helt förrän något har blivit.”1

1adh-Dhahabî sade:

”Hadîthen är falsk. Hilâl har aldrig sagt den. Ahmad al-Makkî var lögnare. Jag tog bara med den för att varna för den.” (´al-´Uluww, sid. 45)