16. Bevis för Allâhs riktning

16 – ´Alî bin Abî Tâlib berättade för oss: ar-Raffâ’ underrättade oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: ´Abdullâh bin az-Zubayr berättade för oss: Sufyân berättade för oss: ´Amr bin Dînâr berättade för oss: ´Amr bin Aws underrättade mig att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand1 – och båda Hans händer är högra.”2

1Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Den som tror på att Allâh är i en riktning och syftar på att Allâh (ta´âlâ) är innanför skapelserna, omfattad av verken, begränsad av himlarna eller att vissa skapelser är över Honom och andra under Honom, är en vilsen innovatör. Detsamma gäller den som anser att Allâh behöver något som bär på Honom (som tronen eller något annat) – även han är en vilsen innovatör. Detsamma gäller den som anser att Allâhs egenskaper är som skapelsens egenskaper – även han är en vilsen innovatör. Qur’ânen och Sunnah har tillsammans med förståndet bevisat att ingen liknar Allâh på något som helst sätt. De har bevisat att Allâh behöver ingenting. De har bevisat att Han är ovanför Sina skapelser och frånskild från dem.

Och den som syftar på att Skaparen (ta´âlâ) är frånskild från Sin skapelse, ovanför Sina himlar och Sin tron, frånskild från Sin skapelse, att inget av Hans essens finns i Hans skapelser och ingenting av Hans skapelser finns i Hans essens, att Allâh behöver inte tronen eller någon annan skapelse, att Han har rest Sig över tronen och att änglarna bär på tronen via Hans förmåga, inte jämför Allâhs resning med någon annans resning, bekräftar de namn och egenskaper som Allâh har bekräftat åt Sig själv, dementerar jämförelse med skapelsen och vet att ingen liknar Allâh sett till Hans essens, egenskaper eller handlingar, har en korrekt dogm som är överensstämmande med samfundets Salaf och imamer.” (Dar’ Ta´ârudh-il-´Aql wan-Naql (1/38-39))

2Muslim (1827).