159. Vi och våra orättvisa makthavare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 171

Författaren (rahimahullâh) sade:

”… ehuru de är orättvisa.”

Även om makthavarna angriper medborgarna och behandlar dem orättvist genom att beslagta deras egendomar, prygla deras ryggar eller döda muslimer, är det inte tillåtet att revoltera mot dem. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”1

Det är bättre att härda med dem än att revoltera mot dem på grund av alla väldiga nackdelar som revolter medför. Här handlar det om att uppleva den mindre skadan genom att avvärja den större, vilket är en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde tålamod med makthavarna ehuru de är orättvisa, orättfärdiga och syndiga.

1Muslim (1847).