153. När Messias stiger ned till jorden

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 156-157

´Îsâ kommer nämligen att stiga ned från himlen där han lever nu, ty Allâh tog upp honom till Sig. Därifrån kommer han att stiga ned i slutet av tiden. Det är alltså han som ska döda Antikrist. Han kommer att leva fyrtio år på jorden, varefter han dör och hans anhängare ber över honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen profet mellan mig och honom och han ska komma ner. När ni ser honom ska ni känna igen honom. Han kommer att vara medellång, varken röd eller vit och iklädd två ljusgula klädesplagg. Hans hår kommer att tyckas droppa ehuru det är torrt. Han kommer att bekriga människorna om islam, krossa korset, döda grisen och upphäva skyddsskatten. På hans tid kommer Allâh att likvidera alla religioner frånsett islam. Han kommer att döda Antikrist varpå världen tryggas så att lejon betar sammans med kameler, tigrar med kor, vargar med lamm och barn ska leka med ormar utan att skadas av dem. Fyrtio år ska han leva på jorden. Sedan dör han varefter muslimerna ber begravningsbönen över honom och begraver honom.”1

1Abû Dâwûd (4326), som står för formuleringen, Ibn Hibbân (6821) och Ahmad (2/406). Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (2182).