153. Bön för alla muslimer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 162

2 – Begravningsbön för varje muslim ehuru han är syndig. Så länge han inte har lämnat islam, är han fortfarande en muslim i mängden; det som är till deras fördel, är till hans fördel, och det som är till deras nackdel, är till hans nackdel. Däremot bes begravningsbönen inte för den som har lämnat islam, ty han är ingalunda muslim. Dock är det inte alla som kan beskylla en individ för avfall. Sådant får bara göras av de lärde som refererar till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer. Alla får nämligen inte göra det. Även om den obehörige har en fin avsikt och vill väl, är det bara de lärde med djupt rotad kunskap som får utfärda sådana domar.