152. När Antikrist kommer

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 155-156

Antikrists uppkomst i slutet av tiden kännetecknar Apokalypsens infall. Den som dementerar hans uppkomst är vilsen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för sina följeslagare om hans uppkomst och sade:

Om han uppstår när jag är bland er, tar jag hand om honom för er. Och om han uppstår när jag inte är bland er, får var och en ta hand om sig själv. Allâh är min efterträdare för varje muslim.”1

Däri nämns hur han kommer att uppstå och att han kommer att vistas fyrtio dygn på jorden, varav en dag är lika lång som ett år, en annan som en månad, en tredje som en vecka och resterande dagar som vanliga dagar2. De profetiska hadîtherna gör gällande att han kommer att pröva människorna, frambringa paradis och eld3 och såga ihjäl människor för att sedermera återuppliva dem4. De troende kan se att det står (كفر) – otrogen – på hans panna5. De kommer att häda honom och betro Allâh (´azza wa djall). De kommer att ha fiendskap till honom och hans följe. Dessutom kommer han att vara enögd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”6

Ingen annan än ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) kommer att döda honom.

1Muslim (2937).

2Muslim (2937).

3Muslim (2934).

4al-Bukhârî (1882) och Muslim (2938).

5al-Bukhârî (3355) och Muslim (2933).

6al-Bukhârî (7127) och Muslim (169).