150. Allahs egenskaper nämns mer än Domedagen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, s. 248-249

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

I samma veva säger Ahl-us-Sunnah till dem att vi är också övertygade om att sändebuden har förkunnat egenskapsrelaterade texter. Gudomliga skrifter innehåller fler och större egenskapsrelaterade informationer än domedagsrelaterade informationer.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah säger till Mu´tazilah: Ni betror ju Uppståndelsen och avvisar filosoferna för att de säger att den är overklig ehuru den nämns i Qur’ânen. Varför tolkar ni då Allâhs egenskaper och säger att de är overkliga? Ni påstår att er dogm är korrekt och att deras är inkorrekt.

Ahl-us-Sunnah avvisar båda grupperna; både den som går efter fantasier och den som går efter tolkningar. De anser att bådadera är osanna eftersom ingen av dem bevisar sin dogm med Qur’ânen och Sunnah. Deras enda bevis är deras egna regler. Bådas dogmer är falska. Sanningen är hos Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Så om filosofernas tolkning av Uppståndelsen är osann, är tolkarnas tolkning av Allâhs namn och egenskaper än mer osann. Egenskapsrelaterade texter i gudomliga böcker, som Tora, Evangeliet och Qur’ânen, är ju fler än texterna relaterade till Uppståndelsen, paradiset och helvetet. Varför säger ni att de som går efter fantasier har fel när de dementerar Domedagen medan ni själva dementerar något än allvarligare och än mer omnämnt i Qur’ânen och andra gudomliga skrifter, nämligen Allâhs namn och egenskaper?