15. Händerna skall placeras på bröstet i bönen

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade lägga sin högra hand på sin vänstra ovansida av handen, handled och underarm1 och befallde sina följeslagare att göra samma sak2.

Ibland kunde han gripa tag med högerhanden om vänsterhanden3.

Han placerade händerna på bröstet4.

Han förbjöd att händerna läggs på midjan under bönen5 och det var just det som han brukade förbjuda6.

1Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah (2/54/1) med en autentisk berättarkedja. Den är autentisk enligt Ibn Hibbân (485).

2Mâlik, al-Bukhârî och Abû ´Awânah.

3an-Nasâ’î och ad-Dâraqutnî med en autentisk berättarkedja. I hadîthen finns det ett bevis för att det är Sunnah att gripa tag i handen medan den tidigare hadîthen bevisar att handen skall läggas på den andra. Bådadera är Sunnah. Vad beträffar det vissa senare Hanafiyyah rekommenderar och att man både griper och lägger, så är det en innovation. Dess scenario går ut på att högerhandens lillfinger och tumme griper tag om den vänstra handleden och att de tre resterande fingrarna läggs på den. Så nämns det i Ibn ´Âbidîns ”ad-Durr” (1/454). Luras därför inte av vissa senares ord.

4Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah (2/54/1) (som sade att den är autentisk), Ahmad och Abûsh-Shaykh i ”Târîkh Asbahân”, sid. 125. at-Tirmidhî sade att en av dess berättarkedjor är god. Tänker man bara till finner man dess betydelse även i Mâliks ”al-Muwatta’” och al-Bukhârîs ”as-Sahîh”. Jag har talat ingående om hadîthens olika vägar i ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz”, sid. 118.

Observation

Det har bekräftats i Sunnah att händerna skall placeras på bröstet. Allting annat är antingen svagt eller också grundlöst. Bland dem som har handlat utmed denna Sunnah är Imâm Ishâq bin Râhûyah. al-Marwazî sade:

”Ishâq bad Witr med oss… Han lyfte på händerna i Qunût och läste Qunût innan Rukû´. Han placerade händerna på bröstet eller under bröstet.” (al-Masâ’il, sid. 222)

Detsamma sade al-Qâdhî ´Iyâdh al-Mâlikî:

”Högerhanden skall läggas på vänsterhandens ovansida på bröstet.” (al-I´lâm, sid. 15)

Liknande rapporterade ´Abdullâh bin Ahmad som sade:

”Jag såg min fader lägga högerhanden på vänsterhanden ovanför naveln när han stod och bad.” (al-Masâ’il, sid. 62)

Se ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (353).

5al-Bukhârî och Muslim. Den nämns i ”al-Irwâ’” (374).

6Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och andra.