15. Håll fast vid Sunnah och Salaf

67 – ´Alî bin ´Asâkir al-Muqri’ underrättade oss: al-Amîn Abû Tâlib al-Yûsufî berättade för oss: Abû Ishâq al-Barmakî underrättade oss: Abû Bakr bin Bukhayt underrättade oss: ´Umar bin Muhammad al-Djawharî underrättade oss: al-Athram underrättade oss: ´Abdullâh bin Sâlih underrättade oss, från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Salamah som sade:

Håll fast vid Sunnah. Det är – med Allâhs tillstånd – ditt skydd. Sunnah utgör ett skydd för att det skall efterlevas och inte överskridas. Det har föreskrivits av dem som visste vilka misstag, fel, dumheter och tillgjordhet som uppstår när Sunnah opponeras. Nöj dig med det som de nöjde sig med. De stannade utav kunskap och klarsynthet. Om det hade funnits något gott i det skulle de upptäckt och följt det tidigare. De är deras föregångsmän. Om det ni anammar är vägledning, så har ni hunnit fram till den innan de. Och om det är en nyhet som har uppstått efter dem, så har den innoverats av någon som inte följer deras väg och vänder dem ryggen. De har sagt väl och nog. Allt under dem är försumlighet och allt över dem är tröttelse. Vissa försummade deras väg varpå de blev respektlösa, andra ville mer än så varpå de blev extrema. De är däremellan, på den raka vägen.”

68 – Abûl-Fath Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Hamd bin Ahmad al-Haddâd underrättade oss: Hâfidh Abû Nu´aym underrättade oss liknande med sin berättarkedja från ´Umar bin ´Abdil-´Azîz.

69 – al-Awzâ’î (rahimahullâh) sade:

Håll dig till återberättelserna från de tidigare ehuru folket skulle förkasta dig. Och akta dig för människors åsikter ehuru de skulle försköna dem för dig.”

70 – Abû Ishâq sade: Jag frågade al-Awzâ’î som sade:

Härda med Sunnah, stanna där folket stannade, säg det de sade och avstå det som de avstod. Följ dina rättfärdiga företrädare. Det som räckte för dem räcker även för dig. Om detta – det vill säga innovationerna – hade varit bra skulle ni inte upptäckt dem innan era företrädare. Inget gott har förvarats för er och undanhållits från de andra till följd av er dygd. De är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som Allâh valde till Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap, sände honom till dem och beskrev dem som honom:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot de otrogna, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Allâh i tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag.”1

71 – Imâm Ahmad sade:

Vi anser att Sunnah grundas på fasthållning vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares metodik, rättelse efter dem och undvikning av innovationer, ty varje innovation är villfarelse.”

72 – ´Alî al-Madînî sade liknande.

148:29