15. Hadîth ”Solen går varken upp eller ned en dag som är bättre än fredagen…”

697 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Solen går varken upp eller ned en dag som är bättre än fredagen. Det finns inte en varelse som inte blir skräckslagen på fredagen frånsett dessa två skapelser: djinner och människor.”1

Rapporterad av Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” samt Abû Dâwûd och andra med en formulering som är längre än denna. I slutet står det:

”Det finns inte en varelse på fredagen som inte lyssnar noga från och med att solen går upp till dess att den går ned utav bävan för Stunden. Det är bara människor och djinner som inte gör det.”

1God.