15. För många bevis för Allâhs händer

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 78-81

72 – ´Ubayd al-Muktib återberättade från Mudjâhid som berättade att ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Allâh har skapat fyra saker med Sin hand: Âdam, pennan och Edens lustgårdar. Till allting annat har Han sagt ”Bli!” och det var.”1

73 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs som sade:

Änglarna sade: ”Herre! Vissa av oss är närstående, andra av oss bär Tronen, somliga av oss är ädla skrivare. Du har skapat människorna och givit dem jordelivet; ge oss därför efterlivet.” Han sade: ”Jag skall inte låta avkomman till honom som Jag skapade med Min hand vara som det som Jag skapade genom att säga ”Bli!” och det var.”

75 – Djâbir återberättade detsamma från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

76 – Det har bekräftats att Abû Hurayrah sade:

Allâh sade till Âdam och båda Hans händer var öppna: ”Välj vilken du vill.” Han sade: ”Jag väljer min Herres högra hand.”2

77 – Det har autentiserats från al-Mughîrah bin Shu´bah som sade:

”Mûsâ frågade sin Herre: ”Herre! Underrätta mig om personen som får den högsta nivån i paradiset.” Han sade: ”De är människor vars lycksalighet Jag har planterat med Min hand och förseglat; inget öga har sett den, inget öra har hört den och inget hjärta har anat den.”3

Rapporterad av Muslim.

78 – Det har autentiserats från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Hakîm bin Djâbir som sade:

Jag har underrättats om att er Herre har bara vidrört tre saker med Sin hand: Han planterade paradiset med Sin hand, Han skapade Âdam med Sin hand och Han skrev Tora med Sin hand.”

78 – Liknande har autentiserats från Mughîth bin Sumayy.

79 – Det har autentiserats från Nâfi´ bin ´Umar al-Djamhî som sade:

Jag frågade Ibn Abî Mulaykah om Allâh har en hand eller två händer. Han svarade: ”Två.”4

Om jag hade tagit med alla hadither som nämner Allâhs två händer, skulle boken blivit för lång.

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (693), al-Hâkim (2/319), ash-Sharî´ah, sid. 313, med flera.

2al-Hâkim som sade:

”Hadîthen är autentisk enligt Muslims villkor.” (al-Mustadrak (1/64))

3Muslim (312), at-Tirmidhî (3198) och al-Bayhaqî (690).

4ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 38