15. Fâtimah bint Qays visade ansiktet

5 – Fâtimah bint Qays berättade att:

”Abû ´Amr bin Hafs hade i sin frånvaro skilt sig från henne för alltid1. Hon berättade det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han befallde henne att genomgå sin vänteperiod hos Umm Sharîk. Efter ett tag ändrade han sig och sade: ”Hon besöks av män2. Vänta istället hos Ibn Umm Maktûm. Mannen är blind och du kan ta av dig hemma hos honom. Han kommer inte att se dig ifall du tar du av dig din slöja.” Hon sade: ”Följaktligen gick jag hem till honom. När min vänteperiod var över hörde jag en ropare ropa: ”Detta är en samlingsbön.” Jag gick ut till moskén och bad med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter bönen satte han sig på sin predikstol och sade: ”Vid Allâh! Jag har inte samlat er utav hopp eller fruktan utan för att Tamîm ad-Dârî som var nasaré har kommit hit, lovat mig trohetseden och konverterat till islam. Han har också berättat för mig det jag har berättat för er om al-Masîh ad-Dadjdjâl…”3

Hadîthen utspelade sig mot slutet av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv, ty Tamîm ad-Dârî konverterade till islam år 9. Det bevisar att händelsen ägde rum efter att versen om ytterplagget uppenbarats. Med andra ord utgör hadîthen ett konkret bevis för att ansiktet inte tillhör blygden.

1I en annan formulering står det att han skilde sig från henne tredje gången gillt.

2I en annan formulering står det:

”Gå till Umm Sharîk som är en rik kvinna från Hjälparna och dessutom skänker stora pengar för Allâhs sak varför hon gästas.” Jag sade: ”Det skall jag göra.” Då sade han:” Nej, gör inte det. Umm Sharîk gästas mycket. Jag vill inte att din slöja skall falla eller att dina vader blottas så att de ser något du inte behagas av. Gå istället till din blinde kusin ´Abdullâh bin Umm Maktûm.”

3Muslim (4/195-196) och (8/203).

Bevisningen för att ansiktet inte inkluderas till blygden är uppenbar eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände att gästerna kunde se Fâtimah bint Qays beslöjad. En slöja täcker bara håret. Men i och med att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befarade att hennes slöja skulle falla och därmed blotta det vars förbud har konkretiserats, befallde han henne av ren säkerhetsåtgärd att gå hem till den blinde Ibn Umm Maktûm som inte kunde se henne då hon tog av sig sin slöja.

Vad beträffar hadîthen:

”Är ni också blinda?”

så är dess berättarkedja svag och innehåll motsägelsefullt. Det har jag klarlagt i ”adh-Dha´îfah” (5958).