15. Bönens andra pelare

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Den andra pelaren är Takbîrat-ul-Ihrâm.

FÖRKLARING

Takbîrat-ul-Ihrâm innebär att säga:

الله أكبر

”Allâh är större.”

Det är ogiltigt att inleda bönen utan denna Takbîr. Även om han avser att be och låter bli att inleda bönen med Takbîr, så är bönen ogiltig till dess att han uttalar Takbîr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till personen som bad fel:

”När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig på ett bra sätt. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr.”

Så har al-Bukhârî och Muslim rapporterat om mannen som bad fel. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Nyckeln till bönen är reningen. Dess förbud är Takbîr och dess tillstånd är Taslîm.”1

Hadîthen är god och rapporteras av Ahmad och författarna till Sunan-böckerna med en god berättarkedja från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh).

Likaså inledde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönen med Takbîr och sade:

الله أكبر

Allâh är större.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be liksom ni har sett mig be.”

Takbîr är alltså ett krav inför alla böner. Det går inte att be en bön utan att inleda den med Takbîr:

الله أكبر

Allâh är större.”

Frasen betyder att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ädlare och väldigare än allting annat.

1Abû Dâwûd (618), at-Tirmidhî (3), Ibn Mâdjah (275), ash-Shâfi´î (1/34), Ibn Abî Shaybah (1/208) och Ahmad (1006). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (55).