15. Bevis för Allâhs gräns

15 – Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Djârûdî berättade för oss: al-Husayn bin Ahmad bin Mukhâriq berättade för oss i Tastur: Yahyâ bin Mu´âdh al-Ghazzâl berättade för oss: Yahyâ bin Ghaylân berättade för oss: ´Abdullâh bin Wakî´ bin Bazî´ berättade för oss, från Rawh bin al-Qâsim: Suhayl bin Abî Sâlih berättade för mig, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i sin tillbedjan:

Du är den Uppenbare; det finns ingen över Dig1. Du är den Dolde; det finns ingenting som är dolt för Dig.”2

1Imâm ad-Dashtî (rahimahullâh) sade

”4 – Imâm Ismâ´îl bin Muhammad bin al-Fadhl al-Asbahânî (rahimahullâh) sade:

”De lärda har uttalat sig på olika sätt om gränsen. Sammanfattningsvis är en gräns något som distanserar en sak från en annan. Den som säger att Allâh saknar gräns och syftar på att skapelsen inte omfattar Honom med sin kunskap, har rätt. Den som syftar på att Allâh inte omfattar Sig själv med Sin kunskap är vilsen. Den som syftar på att Allâh är överallt med Sin essens är också vilsen.”

5 – ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî – imamen av Öst – sade:

”Djahmiyyah påstår att Allâh saknar gräns. De menar att Allâh är ingenting. Alla skapelser vet att allting har gräns och egenskaper…

Salafs dogm är att Allâh är den Förste och den Evige. Han har en gräns som ingen annan än Han känner till, men ingen får föreställa sig att Han i Sig är begränsad.”

6 – Ahl-us-Sunnah säger att Allâh är ovanför Sin tron med Sin fullkomlighet. Han vet och hör ovanför tronen. Ingenting av Hans skapelser är dolt för Honom, ingenting döljer dem från Honom. Han är ovanför tronen, Han omfattar dem med Sin kunskap och Han ser dem.” (Ithbât-ul-Hadd lil-Lâh, sid. 102-105)

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Det har bekräftats från Salafs imamer att Allâh har en gräns, att bara Han har kunskap om den och att Han är frånskild från Sin skapelse. Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah har skrivit böcker om det.” (Bayân Talbîs-il-Djahmiyyah (3/590))

2Muslim (2713).