149. En profet är bättre än alla förvanter tillsammans

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 152

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

122 – Vi föredrar ingen förvant (ولي) framför en profet. Vi säger att en profet är bättre än alla förvanter (أولياء) tillsammans.

FÖRKLARING

Så lyder Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. De betror att Allâh har valt ut människor till ädla sändebud och väldiga profeter och att Han har särskilt dem från resten av skapelsen. Därtill har Han också gett vissa av dem företräde framför andra. Ingen lärd från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah föredrar förvanter framför profeter. Det är bara extrema Sûfiyyah som gör det, ty de är inte från Ahl-us-Sunnah. De tycker att förvanter är bättre än sändebud och profeter. Lägg till det att de ser på förvanter utifrån sina egna principer och villfarelser. Ahl-us-Sunnah anser att en enda profet, som Allâh har försett med profetskap, uppenbarat för och utvalt, är bättre än alla förvanter tillsammans. Ty Allâh har begåvat en profet med både profetskap och förvantskap. De är nämligen både profeter och förvanternas ledare.