148. al-´Ayyâshîs elfte förvrängning av al-A´râf

al-´Ayyâshî sade om:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

Och när din Herre låter nya släkten utgå från Âdams söners länder, begär Han av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: ”Är Jag inte er Herre?”1

Ibn Miskân berättade från sina vänner som berättade från Abû Dja´far som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I samband med pakten visades mitt samfund upp för mig. Den förste som trodde på mig var ´Alî. Han var den förste som bekräftade mig när jag sändes. Han är den störste trovärdige personen (الصديق الأكبر) som skiljer (الفاروق) mellan sanning och osanning.”2

Syftet med denna lögn är att täcka över Abû Bakrs, som var den störste trovärdige personen, och ´Umars, som skilde mellan sanning och osanning, typiska drag. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende gav dem de egenskaperna. Lögnaren adderade en rapportering från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som säger:

I det skedet talade Allâh med människorna som pakten slöts med och de talade med Honom. Han sade till dem: ”Jag är Allâh, den Barmhärtige, den Nåderike.” De erkände Hans rätt till lydnad och Hans herravälde, och Han särskilde sändebuden, profeterna och de utsedda och befallde skapelsen att lyda dem. De erkände det i avtalet.”

Râfidhahs dogm beslöts alltså i det skedet? Då blev människorna ålagda att tro på den? Må Allâh döda lögnarna! Jämför hans ord med versen:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

Är Jag inte er Herre?”

för att se hur lätt Râfidhah Bâtiniyyah har för att ljuga och förvränga.

17:172

2Tafsîr al-´Ayyâshî (2/41).