14. Vår Herres två händer

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 76-78

66 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Välgörenheten hamnar i Allâhs (´azza wa djall) hand innan den hamnar i tiggarens hand.”1

67 – Det har autentiserats från Ibn ´Abbâs som sade:

Allâh (´azza wa djall) tog ut Âdams avkomma ur hans ryggrad i form av myror och sade: ”Så-och-så! Gör det och det! Så-och-så! Gör det och det!” Sedan tog Han två grepp, ett med Sin högra hand och ett med Sin andra hand. Han sade till dem Han hade i Sin högra hand: ”Stig in i paradiset!” Och Han sade till dem Han hade i Sin andra hand: ”Stig in i Elden och Jag bryr Mig inte!”2

68 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin Salâm som sade:

Sedan strök Han hans rygg med Sina händer vari Han tog ut all hans avkomma som Han skulle skapa till Domedagen. Därpå knöt Han sina händer och sade: ”Välj, Âdam!” Han sade: ”Jag väljer Din högra hand – och båda Dina händer är högra.” Han öppnade den och där befann sig hans avkomma som skulle hamna i paradiset. Han sade: ”Vilka är dessa, Herre?3

69 – Det har autentiserats från Salmân al-Fârisî som sade:

I fyrtio nätter jäste Allâh Âdams lera varefter Han samlade honom med Sin hand. Därefter tog Han ut allt hans goda i Sin högra hand och allt hans vidriga i Sin vänstra hand.”4

70 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh skapade skapelsen och bestämde bestämmelsen varpå Han tog den högra gruppen i Sin högra hand och den vänstra gruppen i den andra – och båda Hans händer är högra – och sade: ”Är Jag inte er Herre?”5

Återberättad av Hammâd bin Salamah, från Hadjdjâdj bin Art’ah, från al-Walîd bin Abî Mâlik, från al-Qâsim, från Abû Umâmah.

71 – Det har bekräftats att ´Abdur-Rahmân bin Sâbit berättade att Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâh skapade skapelsen och den var i Hans grepp. Han sade till dem som var i Hans händer: ”Stig in i paradiset i fred!” Och Han sade till dem som var i Hans andra hand: ”Stig in i Elden och Jag bryr Mig inte!”

Rapporterad av al-Lâlakâ’î och Ibn Battah i deras respektive dogmatiska böcker via Fitr, från ´Abdur-Rahmân.

1al-Harawî i ”Dalâ’il-ut-Tawhîd” (27) och al-Bazzâr i ”Kashf-ul-Astâr” (931). al-Haythamî sade:

”Dess återberättare är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (3/72))

2Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” (29) och Ibn Battah i ”al-Ibânah” (1614) och (1633).

3al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 206, och Ibn Battah i ”al-Ibânah” (1591).

4al-Bayhaqî (2/153), Abûsh-Shaykh (1006) och Ibn Mandah i ”Kitâb-ut-Tawhîd” (484).

5al-Ibânah (227).