14. Tolfte beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

12 – Abû Sa´îd al-Khalîl bin Abîr-Radjâ’ ar-Rârânî underrättade oss: Abû ´Alî al-Haddâd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Abû Bakr bin Abî Khallâd underrättade oss: al-Hârith bin Muhammad bin Abî Usâmah berättade för oss: Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Abûl-Hârith al-Warrâq berättade för oss, från Bakr bin Khunays, från Muhammad bin Sa´îd, från ´Ubâdah bin Nusayy, från ´Abdur-Rahmân bin Ghunm, från Mu´âdh bin Djabal som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh hatar ovanför himlen att Abû Bakr skall förfela på jorden.”1

1Ibn-ul-Djawzî sade:

”Denna hadîth har hittats på om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den ende som återberättar den från Bakr bin Khunays är Abûl-Hârith som hette Nasr bin Hammâd. Yahyâ sade: ”Han är lögnare.” Muslim bin al-Hadjdjâdj sade: ”Hans hadîth utgör ingenting.” an-Nasâ’î sade: ”Han är inte pålitlig.”” (al-Mawdhû´ât (1/319))

adh-Dhahabî sade:

”Abûl-Hârith är okänd. Bakr är svag. Hans korsfäste lärare är förstörd. Återberättelsen är inte autentisk. Må Allâh förbanna den som hatar Abû Bakr!” (al-´Uluww, sid. 55)