14. Pärlor om al-Bayhaqî

20 – al-Bayhaqî (d. 458) Kull 14

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm, Hâfidh, ´Allâmah och Shaykhen av Khurâsân Abû Bakr Ahmad bin al-Husayn bin ´Alî bin Mûsâ al-Khasrûdjardî al-Bayhaqî.

Han föddes i Sha´bân 384.

Han hade ingen tillgång till an-Nasâ’îs ”as-Sunan”, at-Tirmidhîs ”al-Djâmi´” eller Ibn Mâdjahs ”as-Sunan”. Han hade al-Hâkims ”al-Mustradrak” varpå han citerade den mycket. Hans kunskap var välsignad på grund av hans korrekta avsikt och starka förståelse och minne.

Han har skrivit böcker som saknar motstycke däribland ”al-Asmâ’ was-Sifât” på två volymer, ”as-Sunan al-Kubrâ” på tio volymer, ”as-Sunan wal-Âthâr” på fyra volymer, ”Shu´b-ul-Îmân” på två volymer, ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” på tre volymer, ”as-Sunan as-Sughrâ” på två volymer, ”az-Zuhd” på en volym, ”al-Ba´th” på en volym…

´Abdul-Ghâfir sade i sin ”at-Târîkh”:

”al-Bayhaqî gick i de lärdas spår; han nöjde sig med lite och var trots sin avhållsamhet och fromhet förskönad.”

Imâm-ul-Haramayn Abûl-Ma´âlî sade:

”ash-Shâfi´î har gjort varje Shâfi´î en tjänst frånsett al-Bayhaqî; där här al-Bayhaqî gjort ash-Shâfi´î en tjänst med sina böcker som stödde hans rättsskola.”

´Abdul-Ghâfir sade:

”al-Bayhaqî var Faqîh, Hâfidh och lärd inom principerna. Han var religiös och from. Han var sin tids unikum sett till minnet och precision. Han tillhörde al-Hâkims största följeslagare, men han gick om al-Hâkim i flera kunskaper. Han skrev ned Hadîth och memorerade som barn, han var förståndig och genial. Han reste till Irak, bergen och Hidjâz. Därefter skrev han uppemot tusen delar som saknar motstycke.”

Han dog 10 Djumâdâ al-Ûlâ 458. Han bars i en kista och begravdes i Bayhaq1.