14. Mûsâ hörde Allâhs tal och röst

Imâm Abû Muhammad al-Hasan bin Khalaf al-Barbahârî (d. 329)

Sharh-us-Sunnah, sid. 91-93

73 – Vet att martyrernas själar befinner sig i lyktor under Tronen och att de strövar omkring i paradiset. De troendes själar är under Tronen medan de otrognas och syndarnas själar är i Barahût som ligger i Sidjdjîn.

74 – Att den döde sätts upp i sin grav ska också betros. Allâh sänder själen till honom så att Munkar och Nakîr förhör honom om tron och dess föreskrifter. Därefter tas hans själ ut smärtfritt. Den döde vet när besökaren kommer till honom. Den troende upplever lycksalighet i graven medan den syndige straffas som Allâh vill.

75 – Vet att himlakropparnas rörelser sker i enlighet med Allâhs beslut och öde.

76 – Betro att det var Allâh (tabârak wa ta´âlâ) som talade med Mûsâ bin ´Imrân på Tûr-dagen. Mûsâ hörde Allâhs tal med en röst som han hörde från Honom och ingen annan. Den som hävdar något annat hädar Allâh den Väldige.

77 – Förståndet är medfött. Varje människa har fått den mängd av förstånd som Allâh vill. Deras förstånd skiljer sig som atomerna i himlarna. Varje människa är ålagd att handla i enlighet med den kapaciteten av förstånd Allâh skänkt henne. Förståndet är alltså inget man förtjänar och anskaffar sig, utan en gåva från Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

78 – Rättvist begåvar Allâh vissa slavar framför andra inom såväl religionen som jordelivet. Det ska inte sägas att Han har varit orättvis och fördelat orättmätigt. Den som säger att Allâhs gåvor till de troende och de otrogna är jämlika, är innovatör. Faktum är att Allâh rättvist begåvar de troende framför de otrogna, den lydige framför den olydige samt den felfrie framför den försakade. Det är Hans gåva; Han begåvar den Han vill och undanhåller från den Han vill.

79 – Det är inte tillåtet att dölja religiösa råd till muslimerna, vare sig de är fromma eller syndiga. Den som gör det har bedragit muslimerna, den som bedrar muslimerna har bedragit religionen och den som bedrar religionen har förrått Allâh, Hans sändebud och de troende.