14. Hadîth ”Den som fastar en dag på Allâhs väg, dikar Allâh undan…”

991 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som fastar en dag på Allâhs väg, dikar Allâh undan från Elden likt avståndet mellan himmel och jord.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî via al-Walîd bin Djamîl, från al-Qâsim bin ´Abdir-Rahmân, från Abû Umâmah. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande.”

Flera lärda anser att dessa hadîther behandlar fastans dygd i samband med kamp, vilket rubricerades av bland andra at-Tirmidhî. Andra lärda menar att varje uppriktig fasta är egentligen på Allâhs väg.

1God och autentisk.