14. Följeslagare som återberättar hadithen om Nedstigningen

Imâm Abû ´Uthmân Ismâ´îl bin ´Abdir-Rahmân as-Sâbûnî (d. 449)

´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 206-212

Hadithen har även återberättats från andra än Abû Hurayrah:

Nâfi´ bin Djubayr bin Mut´im återberättade den från sin fader.

Mûsâ bin ´Uqbah återberättade den från Ishâq bin Yahyâ, från ´Ubâdah bin as-Sâmit.

´Abdur-Rahmân bin Ka´b bin Mâlik återberättade den från Djâbir bin ´Abdillâh.

´Ubaydullâh bin Abî Râfi´ återberättade den från ´Alî bin Abî Tâlib.

Sharîk återberättade den från Abû Ishâq, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh bin Mas´ûd.

Muhammad bin Ka´b återberättade den från Fadhâlah bin ´Ubayd, från Abûd-Dardâ’.

Abûz-Zubayr återberättade den från Djâbir.

Sa´îd bin Djubayr återberättade den från Ibn ´Abbâs.

Dessutom återberättas den från Troendes mödrar ´Â’ishah och Umm Salamah – må Allâh vara nöjd med dem båda.

Alla dessa håll är återgivna med berättarkedjor i vår stora bok vid namn al-Intisâr.

al-Awzâ´î sade: Yahyâ bin Abî Kathîr berättade för mig: Abû Salamah berättade för oss, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När halva natten, eller två tredjedelar av den, har gått, stiger Allâh ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar och får? Finns det någon som ber och bönhörs? Finns det någon som ber om förlåtelse och förlåts?”1

Sa´îd bin Mardjânah återberättade Abû Hurayrah med tillägget i slutet:

Därefter sträcker Han fram Sina händer och säger: ”Vem vill ge ett lån till Honom som varken håller igen eller förtrycker?”

Abû Hâzim återberättade Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Under den sista tredjedelen av natten stiger Allâh ned till den nedersta himlen och ropar: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?” Frånsett djinner och människor kvarstår inget besjälat utan att det har fått reda på det.” Han sade: ”Det sker när tuppen galer, åsnan skriar och hunden skäller.”

1Muslim (758).