14. Avslutning

Dessa är några av den rättfärdiga hustruns egenskaper som jag har samlat ihop från Allâhs (´azza wa djall) skrift och den ädle profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Jag gjorde så i hopp om att Herren (subhânah) gagnar med den den Han vill av Sina tjänare. Det är bara Han som skänker framgång.

Jag ber Allâh (djalla wa ´alâ) via Hans sköna namn och upphöjda egenskaper att vägleda oss alla till den raka vägen, att det vi lär oss är till vår fördel och inte till vår nackdel, att Han välsignar våra ord, handlingar, tider, hustrur, avkommor, egendomar och allting annat i våra liv, att Han korrigerar vår religion som är vårt skydd, vårt jordiska liv som vi lever och vårt efterkommande liv som är vår sista destination, att Han låter livet påöka allt gott åt oss och att Han låter döden skona oss allt ont, att Han korrigerar de muslimska kvinnorna och deras döttrar, vägleder dem till den raka vägen, får dem att återvända till Honom på ett fint sätt och skyddar dem från all uppenbar och dold ondska och att Han vägleder oss alla till allt gott som Han älskar och behagas av. Han (tabârak wa ta´âlâ) bönhör bönerna, Han är den man skall lägga sitt hopp i, Han är tillräcklig för oss och Han är den som bäst tar hand om saker och ting.

Vi avslutar bönen med att all lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre. Må Allâh nämna Sin tjänare, Sitt sändebud och Sin utvalde Muhammad bin ´Abdillâh i det högsta sällskapet, skänka honom frid, välsigna honom och skänka honom favörer. Må Allâh nämna honom, hans ätt och samtliga hans följeslagare i det högsta sällskapet och skänka dem frid1.

1Grunden till den här avhandlingen är i själva verket en föreläsning som jag har justerat lite men ändå låtit förbli upplagd som en föreläsning.