13. Varning för innovationer

al-´Irbâdh bin Sâriyah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillrättavisade oss starkt så att hjärtan blev rädda och ögonen tårfyllda. Vi sade: ”Allâhs sändebud! Det verkar som om det är en sista tillrättavisning; befall oss!” Han sade: ”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje innovation är en villfarelse.”1

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Hudhayfah (radhiya Allâh ´anh) sade:

”All dyrkan som inte praktiserades av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare skall inte heller ni praktisera. De tidigare har inte gett något till de senare att säga till om. Frukta därför Allâh, lärda, och ta föregångarnas väg.”2

Rapporterad av Abû Dâwûd.

ad-Dârimî sade: al-Hakam bin al-Mubârak underrättade oss: ´Amr bin Yahyâ underrättade oss: Jag hörde min fader berätta från sin fader som sade:

”Vi brukade sitta utanför ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) dörr innan Fadjr så att vi kunde följa honom till moskén. En gång kom Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) och sade: ”Har Abû ´Abdir-Rahmân kommit ut än?” Vi sade: ”Nej.” Han satte sig ned med oss tills han kom ut. När han kom ut ställde sig alla upp. Abû Mûsâ sade till honom: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Jag såg nyss något obekant i moskén och det var endast gott.” Han sade: ”Vad för något?” Han sade: ”Du kommer att få se om du lever tillräckligt länge. I moskén såg jag människor sitta i cirklar i väntan på bönen. I varje cirkel sitter en man och de har småstenar i händerna. Han säger: ”Säg ”Allâhu Akbar” hundra gångar”, vilket de gör. Sen säger han: ”Säg ”Lâ ilâha illâ Allâh” hundra gånger”, vilket de gör. Sen säger han: ”Säg ”Subhân Allâh” hundra gånger”, vilket de gör.” Han sade: ”Vad sade du till dem?” Han sade: ”Jag sade ingenting till dem. Jag väntar på ditt uttalande eller din befallning.” Han sade: ”Du skulle ha befallt dem att räkna upp sina synder och försäkrat dem om att inga av deras goda handlingar kommer att gå om intet.” Därefter gick han och vi följde efter. När han kom till cirklarna ställde han sig ovanför dem och sade: ”Vad är det jag ser er göra?” De sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Vi räknar Takbîr, Tahlîl och Tasbîh på småstenar.” Han sade: ”Räkna era synder. Jag försäkrar er om att inga av era goda handlingar kommer att gå om intet. Muhammads samfund! Ve er! Så snabbt ni har gått under! Er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är fullt tillgängliga, hans kläder har inte förstörts och hans disk har inte gått sönder. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att antingen har ni en religion som är bättre än Muhammads religion eller också har ni öppnat dörren till villfarelse.” De sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân! Vi vill bara väl.” Han sade: ”Hur många vill inte väl utan att uppnå det! Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss att det skall finnas ett folk som läser Qur’ânen utan att den passerar deras strupar. Jag svär vid Allâh att jag inte vet ifall de flesta bland er tillhör dem.” Därefter gick han därifrån.” ´Amr bin Salamah sade: ”Vi såg hur de flesta från dem samarbetade med Khawâridj under Nahrawân-dagen.”3

Allâh är Han som skall bes om hjälp och som det skall förlitas på. Må Allâh hylla och sända fred över vår mästare Muhammad, hans ätt och alla hans följeslagare.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

2Ibn-ul-Mubârak i ”az-Zuhd”, sid. 16, al-Marwazî i ”as-Sunnah” (1/30) och Ibn Abî ´Âsim i ”as-Sunnah” (1/90).

3ad-Dârimî (204), Bahshal i ”Târîkh Wâsit” och al-Khatîb al-Baghdâdî i ”Târîkh Baghdâd” (12/162).