13. Tayammum istället för tvagning efter samlag

12 – Tayammum istället för tvagning

De sexuellt orena får även bruka Tayammum istället för tvagning. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade haft samlag och ville sova kunde han antingen två sig eller också utföra Tayammum.”1

1al-Bayhaqî (1/200) via ´Aththâm bin ´Alî, från Hishâm, från hans fader, från ´Â’ishah. Hâfidh sade:

”Dess berättarkedja är god.” (Fath-ul-Bârî (1/313))

Också Ibn Abî Shaybah (1/48/1) rapporterar den via ´Aththâm med samma berättarkedja från ´Â’ishah. Där blev hon frågad om mannen som blir sexuellt oren på natten och vill sova. Hennes svar var:

”Han får två sig eller utföra Tayammum.”

Dess berättarkedja är autentisk. Ismâ´îl bin ´Ayyâsh återberättade liknade från Hishâm bin ´Urwah med samma berättarkedja från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Där står det:

”Om han hade haft samlag med någon av sina hustrur och drog sig för att gå upp, slog han händerna mot väggen och gjorde Tayammum.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” (1/9) via Baqiyyah bin al-Walîd. Han sade:

”Bara Hishâm rapporterar den från Ismâ´îl.”

Ismâ´îl är svag när han återberättar från återberättarna i Hidjâz – och detta är en återberättelse från dem. Dock återberättas hadîthen också av ´Aththâm bin ´Alî (som är pålitlig), vilket uppenbarligen avvisar at-Tabarânîs ord.