13. Shâm är den sista platsen på jorden

85 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Jag läser i Allâhs uppenbarade skrift att världen kommer att förstöras fyrtio år innan Shâm.”

86 – Tubayy´ sade:

”Världen kommer att förstöras och Shâm kommer att blomstra. Dess invånare kommer att vara som i ett granatäpple. Det kommer inte att finnas en plats på marken eller i bergen utan att den är bebodd. Träd som inte ens växte på Nûhs tid kommer att växa. Skyhöga slott kommer att byggas. När du ser det skall du veta att din tid är kommen.”

87 – Bahîr bin Sa´d sade:

”Shâm kommer att vara i fyrtio år efter att världen har förstörts.”

88 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”I Shâm kommer det att byggas en moské som kommer att förbli fyrtio år efter att världens har förstörts.”

Hâfidh Abûl-Qâsim sade:

”Detta är det autentiska. Motsatsen har rapporterats från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs däribland:

89 – Abu Dja´far bin Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah sa: Min fader berättade för oss: Mu´âwiyah bin Hishâm berättade för oss: Sufyân berättade för oss från Husayn, från Abû Dhabyân, från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs som sade:

”Det första som förstörs i världen är Shâm.”

Abû Dja´far är omtalad. Likaså stödjer bevisen den första åsikten, vilket Abûl-Qâsim sade. Shâm kommer att förbli bebott efter al-Madînahs undergång, ad-Dadjdjâl uppkomst, ´Îsâs nedstigning, Ya’djûdjs och Ma’djûds uppkomst och eldens uppkomst som är det första tecknet innan Domedagen. Därefter skickar Allâh en ljuvlig vind som tar de troendes själar. Allt detta nämns i hadîther.

90 – Muslim rapporterade via ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”ad-Dadjdjâl kommer att komma till mitt samfund och stanna i fyrtio – jag vet inte om det är fyrtio dagar, månader eller år. Allâh kommer att skicka ´Îsâ bin Maryam som om han är ´Urwah bin Mas´ûd. Han kommer att leta efter honom och döda honom. Därpå kommer människorna att leva i sju år. Sedan skickar Allâh en kall vind från Shâm så att ingen som äger så lite som en myrvikt av godhet – det vill säga tro – överlever. Om någon av er hade gått in i ett berg skulle den kommit till honom och tagit hans liv.”

Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Kvar blir de värsta skapelserna med vikt av fåglar och värderingar av rovdjur. De kommer inte att känna till det goda eller fördöma det onda. Satan kommer att visa sig för dem och säga: ”Skall ni inte besvara?” De kommer att säga: ”Vad befaller du oss?” Han kommer att beordra dem att dyrka avgudar. De kommer att leva välmående och bra. Därefter skall det blåsas i hornet…”

Det kommer inte att finnas en troende utan att han sluter sig till ´Îsâ bin Maryam på väg till Tûr. Allt vatten kommer att upphöra förutom det i Shâm. Hela världens vatten kommer från Shâm och dithän skall det återvända.

91 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger. Det finns inget sött vatten som dricks utan att det kommer från den här klippan. Till och med havens källa kommer från den här klippan.”

92 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Blixten och åskan håller på att utvandra till Shâm så att de bara kommer att finnas mellan Eufrat och al-´Arîsh.”

93 – al-Awzâ´î sade:

”Blixten och åskan skall utvandra till Ibrâhîms utvandringsplats så att den enda vattendroppen blir kvar mellan Eufrat och al-´Arîsh.”

94 – Abû Qulâbah sade:

”Åskan och blixten kommer att utvandra från Irak till Shâm så att det inte finns någon åska eller någon blixt där mer.”

Vad som ytterligare bevisar att Shâm är den sista platsen är elden som är det första tecknet på Domedagen. Den kommer föra folket till Shâm.

95 – Imâm Ahmad, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” rapporterade via Ibn ´Umar som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att dyka upp en eld från Hadhramawt som kommer att föra människorna.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Vad befaller du oss?” Han svarade: ”Håll er till Shâm.”

Autentisk enligt at-Tirmidhî.

96 – Imâm Ahmad och at-Tirmidhî rapporterade via Bahz bin Hakîm som berättade att han sade:

”Allâhs sändebud! Varthän befaller du oss?” Han svarade: ”Dithän!” Han pekade mot Shâm och sade: ”Ni kommer att samlas till fots och på riddjur och ni kommer att släpas på era ansikten.”

I Imâm Ahmads formulering står det:

”Han pekade mot Shâm och sade: ”Där kommer ni att samlas.”

Även den är autentisk enligt at-Tirmidhî.

97 – al-Bukhârî rapporterade via Anas att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första av Domedagens tecken är att en eld kommer ut från öst och samlar ihop dem i väst.”

Väst är – och Allâh vet bättre – Shâm.

98 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människorna kommer att samlas i tre grupper; hoppfulla, rädda och två på en kamel, tre på en kamel, fyra på en kamel och tio på en kamel och resten kommer att samlas ihop av elden. Den kommer att sova middag när de sover middag, övernatta när de övernattar, gå morgonen till mötes när de går morgonen till mötes och gå aftonen till mötes när de går aftonen till mötes.”

Dessa tre grupperingar är:

1 – De hoppfulla, det vill säga de som utvandrar till Shâm frivilligt.

2 – De rädda, det vill säga de som gör det för att de fruktar för sina liv och på grund av prövningarna i deras länder.

3 – De som elden samlar motvilligt och de är de värsta skapelserna.

99 – Muslim rapporterade att Hudhayfah sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för mig allt som skulle ske fram till Domedagen. Det fanns inte en sak utan att jag frågade honom om den. Det enda jag inte fråga honom om var vad som kommer att köra ut al-Madînahs befolkning ur al-Madînah.”1

100 – al-Bukhârî rapporterade via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De kommer att lämna al-Madînah när det är som bäst. Ingen annan än rovdjur och fåglar kommer att vistas där. De sista som kommer att samlas är två herdar från Muzaynah som är på väg till al-Madînah. De kommer att ropa på sina får och se att det är ödsligt. När de kommer fram till Wadâ´-stigen faller de ned på sina ansikten.”2

Detta bevisar att al-Madînah kommer att gå under innan ad-Dadjdjâl kommer. Det har bekräftats att ad-Dadjdjâl kommer att slå sig ned utanför staden. En jordbävning kommer då att äga rum så att alla hycklare lämnar staden. Stadens undergång betyder antingen dess svaga tillstånd, låga invånartal eller att dess invånare lämnar staden på grund av prövningarna för att sedan återvända.

101 – Abû Dâwûd och andra rapporterade via Ibn ´Umar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimerna håller på att återvända till al-Madînah så att dess mest avlägsna gräns blir i Salâh.”3

az-Zuhrî sade:

”Salâh är nära Khaybar.”

Muslim rapporterade att Hudhayfah bin Usayd al-Ghifârî sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss medan vi satt och diskuterade. Han sade: ”Vad diskuterar ni om?” Vi sade: ”Vi diskuterar om Domedagen.” Då sade han: ”Domedagen kommer inte att äga rum förrän ni ser tio tecken.” Därefter nämnde han röken, ad-Dadjdjâl, djuret, solens uppgång från väst, ´Îsâ bin Maryams (´alayhis-salâm) nedstigning, Ya’djûdj och Madjûdj, tre uppslukningar: en i öster, en i väster och en på den Arabiska halvön och det sista är en eld som ska komma från Jemen. Den kommer att få människorna att sluta sig till deras samlingsplats.”4

Allt detta tyder på att Shâm är en samlingsplats och uppståndelseplats och att alla människor skall samlas där innan Domedagen. Därför kallas Shâm för Samlingsplatsen.

102 – Imâm Ahmad rapporterade via Abû Dharr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vad skall du göra om du blir utkörd ur Madînah?” Jag sade: ”Då lever jag i lugn och ro och ger mig iväg så att jag kan vara en av Makkahs duvor.” Då sade han: ”Vad skall du göra om du blir utkörd ur Makkah?” Jag sade: ”Då lever jag i lugn och ro och beger mig till Shâm och det Heliga landet.” Då sade han: ”Vad skall du göra om du blir utkörd ur Shâm?” Jag sade: ”Jag svär vid Honom som har skickat dig med sanningen att jag då kommer att lägga mitt svärd på min axel.” Han sade: ”Eller något som är bättre än så? Lyssna och lyd om han så skulle vara en abessinsk slav.”

1Muslim (2891).

2al-Bukhârî (1784) och Muslim (1389).

3Abû Dâwûd (4250), al-Hâkim (4/556) och Ibn Hibbân (6771).

4Muslim (2901).