13. Pärlor om Ibn ´Abdil-Barr

19 – Ibn ´Abdil-Barr (d. 463) Kull 14

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm, Shaykh-ul-Islâm och Hâfidh av Väst Abû ´Umar Yûsuf bin ´Abdillâh bin Muhammad bin ´Abdil-Barr bin ´Âsim an-Nimrî al-Qurtubî.

Han föddes i Rabî´ al-Âkhir 368. Han studerade hadîth flera år innan al-Khatîb al-Baghdâdî föddes.

Abûl-Walîd al-Bâdjî sade:

”Det fanns ingen som Ibn ´Abdil-Barr i Andalusien när det handlade om Hadîth.”

Ibn Hazm sade:

”Angående vår vän Ibn ´Abdil-Barrs bok ”at-Tamhîd”, så känner jag inte till att det finns någon bok som förklarar hadîther som den boken, än mindre bättre än den. Boken ”al-Istidhkâr” är en förkortning av ”at-Tamhîd”.”

Abûl-Walîd al-Bâdjî sade:

”Abû ´Umar har det bästa minnet i Väst.”

al-Ghassânî sade:

”Jag hörde Ibn ´Abdil-Barr säga: ”Ingen i vårt land var som Qâsim bin Muhammad och Ahmad bin Khâlid al-Djabbâb.” Ibn ´Abdil-Barr var dock inte alls under dem eller bakom dem. Han studerade och blev ledande. Ahmad bin ´Abdil-Malik al-Faqîh höll sig till Abû ´Umar och Abûl-Walîd bin al-Faradhî. Ibn ´Abdil-Barr lade ned stor vikt vid Hadîth-studierna som han bemästrade ypperligt så att han överglänste alla andra i Andalusien. Trots kunskapen och insikten som han hade i Hadîth, Fiqh och tolkningar var han även framstående inom genealogi och historia. Han blev utkörd från sin hemstad så att han fick vistas ett tag i västra Andalusien. Därefter flyttade han till östra Andalusien och bodde i Dénia1, Valencia och Xàtiva2 vari han också dog. Flera säger att Abû ´Umar var domare i Lissabon ett tag.”

Han var religiös och kysk, pålitlig och ett argument. Han höll sig till Sunnah. I början var han Dhâhirî Atharî för att sedan bli Mâlikî som tenderade starkt till ash-Shâfi´îs Fiqh.

al-Humaydî sade

”Abû ´Umar var kunnig inom Qur’ân-läsningarna, oenigheterna och kunskaperna om Hadîth och återberättarna. Han hade lyssnat på hadîther en lång tid. Inom Fiqh tenderade han till ash-Shâfi´îs (rahimahullâh) åsikter.”

Abû Dâwûd al-Muqri’ sade:

”Abû ´Umar dog natten till fredagen den sista Rabî´ al-Âkhir 463. Han blev 95 år.”