13. Mâliks sägning enligt Dja´far bin ´Abdillâh

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Allâmah ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd al-Badr

al-Athar al-Mashhûr ´an-il-Imâm Mâlik fî Sifat-il-Istiwâ’, s. 29-31

Imâm Mâliks (rahimahullâh) sägning har blivit ytterst känd. Via fler håll har flera av hans elever återberättat den från honom. Den har lovats och godtagits av de lärde och återberättas i flera dogmatiska skrifter. Härmed följer de håll, som återberättar sägningen, som jag har kommit över, deras källor samt de lärdes autentisering av den:

1 – Dja´far bin ´Abdillâhs1 återberättelse

Hâfidh Abû Nu´aym sade: Muhammad bin ´Alî bin Muslim al-´Uqaylî berättade för oss: Abû Umayyah al-Ghulâbî berättade för oss: Salamah bin Shabîb2 berättade för oss: Mahdî bin Dja´far3 berättade för oss: Dja´far bin ´Abdillâh berättade för oss:

Vi var hos Mâlik bin Anas när en man kom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”4

Hur reste Han Sig?”

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han sänkte huvudet en lång stund och grävde med sin käpp i marken så att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet, kastade bort käppen och sade: ”Hans beskaffenhet är obegriplig. Hans resning är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den. Jag betraktar dig endast som en innovatör.” Därefter befallde han att han körs ut.”5

Imâm Abû Ismâ´îl as-Sâbûnî (rahimahullâh) rapporterade den och sade: Abû Muhammad al-Makhladî underrättade oss: Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Muslim al-Isfarâyînî berättade för oss: Abûl-Husayn ´Alî bin al-Hasan berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Mahdî bin Dja´far bin Maymûn ar-Ramlî berättade för oss, från Dja´far bin ´Abdillâh:

En man kom till Mâlik bin Anas och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”

Hur reste Han sig?”

Jag hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp som den gången. Han började svettas medan åhörarna väntade på vad han skulle säga. Därefter tog han sig samman och sade:

Beskaffenheten är okänd. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och det är en innovation att fråga om den. Jag fruktar att du är vilsen.”

Sedan befallde han att han körs ut.”6

Imâm as-Sâbûnî rapporterade den också via ett annat håll och sade: Också min farfar Abû Hâmid Ahmad bin Ismâ´îl underrättade mig, från min gammelfarfar och martyren Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Adî bin Hamdûyah as-Sâbûnî: Muhammad bin Ahmad bin Abî ´Awn an-Nasawî berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Mahdî bin Dja´far ar-Ramlî berättade för oss: Dja´far bin ´Abdillâh berättade för oss:

En man kom till Mâlik bin Anas (rahimahullâh) och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över Tronen.”

Hur reste Han sig?”

Vi hade aldrig sett Mâlik ta så illa upp av ett uttalande som av det…”7

1adh-Dhahabî inkluderade honom till Mâliks återberättare med likadana namn, varvid Ibn Nâsir-id-Dîn avvisade honom och sade:

“Det kan diskuteras. Denna oinskränkning inger en känsla att Imâm Mâlik bin Anas var Dja´fars lärare, vilket författaren tycks anse. Det stämmer inte. Det handlar istället om Mâlik bin Khâlid al-Asdî al-Basrî, som namngavs av al-Amîr och andra.” (Tawdhîh-ul-Mushtabih (4/98-99))

Liknande sade Ibn Hadjar i “Tabsîr-ul-Muntabih” (2/621).

2Abû ´Abdir-Rahmân Salamah bin Shabîb an-Naysâbûrî al-Hadjrî al-Masma´î, bosatt i Makkah. Abû Hâtim sade att han var “tillförlitlig” medan Abû Nu´aym sade att “han var en av de pålitliga som återberättades av imamer och äldre”. Han dog 247. Se “Tahdhîb-ul-Kamâl” (11/284).

3Abû Muhammad Mahdî bin Dja´far bin Djayhân bin Bahrâm ar-Ramlî. Ibn Hadjar sade att “han är tillförlitlig som besitter fel”. Se “Taqrîb-ut-Taqrîb” (6979). Ibn Hadjâr citerade adh-Dhahabî som sade:

“Jag såg att han återberättar Mâlik i Ibn Abî Hâtims Qur’ân-tolkning.” (Tahdhîb-ut-Tahdhîb (10/289))

Han dog 230.

420:5

5Hilyat-ul-Awliyâ’ (8909) och adh-Dhahabî i “Siyar A´lâm-in-Nubalâ’” (8/100) via Abû Nu´aym.

6´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, s. 38.

7´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, s. 39.