13. Israel och Allâhs ansikte

Imâm Abû Bakr Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah an-Naysâbûrî (d. 311)

Kitâb-ut-Tawhîd wa Ithbâtu Sifât-ir-Rabb, s. 36-38

Abû Mûsâ Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Abû Dâwûd Sulaymân bin Dâwûd berättade för oss: Abân – Ibn Yazîd – berättade för oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Zayd bin Salâm, från Abû Salâm, från al-Hârith al-Ash´arî, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh befallde Yahyâ bin Zakariyyâ fem saker; att efterleva dem och att befalla israeliterna att efterleva dem, varpå han höll på att sinka dem. Då sade ´Îsâ (´alayhis-salâm) till honom: “Allâh (ta´âlâ) befaller dig att efterleva fem saker och att du befaller israeliterna att efterleva dem. Antingen befaller du dem eller också gör jag det.” Yahyâ sade: “Jag fruktar att jorden sväljer mig eller att jag straffas om du hinner före.” Följaktligen samlade Yahyâ folket i Jerusalem, moskén fylldes och människorna satte sig på balkonger. Han sade: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) befaller mig att efterleva fem saker och att jag befaller er att efterleva dem. Den första är att ni dyrkar Allâh allena och inte avgudar någon med Honom. Den som avgudar andra med Allâh är lik en slav som köps av en man med hans egna pengar av guld eller silver, varefter han säger till honom: “Detta är mitt hem. Detta är mitt arbete. Arbeta och leverera åt mig.” Följaktligen börjar han arbeta men levererar åt någon annan än till sin ägare. Vem av er behagas av att ha en sådan slav? Också befaller Allâh er bön. När ni ber ska ni inte vända er om. Allâh placerar Sitt ansikte framför Sin bedjande slavs ansikte…”1

Jag har tagit med hadithens långa version från Abû Tawbah ar-Rabî´ bin Nâfi´, från Mu´âwiyah bin Salâm i kapitlet om bön.

Allâhs ande ´Îsâ uppmanade Allâhs profet Yahyâ bin Zakariyyâ att lära israeliterna det som Allâh hade påbjudit honom att kungöra, däribland att Allâh placerar Sitt ansikte framför Sin bedjande slavs ansikte. Detta klargör, bekräftar och autentiserar att israeliterna var övertygade om att deras Skapare har ett ansikte som Han placerar framför den bedjandes ansikte.

Också vår Profet lärde sitt samfund det Allâh påbjöd Yahyâ bin Zakariyyâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) att lära israeliterna, så att även hans samfund skulle veta och vara övertygat om att Allâh har ett ansikte som Han placerar framför den bedjandes ansikte. På samma sätt hade Han uppenbarat för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ

”Öst och väst tillhör Allâhs och vart ni än vänder er är Allâhs ansikte där.”2

Det vill säga vart ni än vänder er i bön.

1Ahmad (5/849-850) och at-Tirmidhî (2863).

22:115