13. Hur skall man tro på profeterna på ett detaljerat sätt?

Fråga 13: Hur skall man tro på profeterna på ett detaljerat sätt?

Svar: Vi är ålagda att tro på alla profeter och sändebud vilkas profetskap och budskap har bekräftats. Denna tro skall vara allmän och detaljerad.

Vi tror på att Allâh har valt ut dem med Sin uppenbarelse och sändning.

Han har låtit dem vara medlare mellan Sig och Sin skapelse för att förkunna Hans religion och föreskrift.

Han har stött dem med budskap som bevisar att de talar sanning och att deras budskap är korrekt.

De är de fullkomligaste skapelserna när det kommer till kunskap, handling, sanningsenlighet, fromhet och karaktär.

Allâh har särskilt dem med gåvor som de är ensamma om och Han har rentvått dem från alla ofina karaktärer.

De är felfria inom allt som de förkunnar från Allâh.

Det enda som tar plats i deras underrättningar och förkunnelser är sanning och korrekt.

Det är obligatoriskt att tro på dem alla och på allt som de har fått från Allâh. Det är dessutom obligatoriskt att älska dem, respektera dem och högakta dem.

Vi tror på att vi är ålagda att tillämpa dessa frågor gentemot vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det fullkomligaste sättet.

Det är obligatoriskt att ha kunskap om honom och det som han har förkunnat helt och fullt, så gott man kan. Det är likaså obligatoriskt att tro på det, hålla sig till det och lyda honom inom allt som han har underrättat, påbjudit och förbjudit.

Han är den siste profeten. Det finns ingen profet efter honom. Hans föreskrift har avskaffat alla andra föreskrifter och den gäller fram till Domedagen.

Slavens tro på honom är inte fullbordad förrän han vet att allt som han har förkunnat är sanning.

Det är omöjligt att ett intellektuellt, materiellt eller något annat bevis motstrider det som han har förkunnat. Faktum är att både det sunda intellektet och den materiella verkligheten bekräftar att sändebudet är sanningsenligt och att han har talat sanning.