13. Hadîth ”Vad har orsakat din undergång?”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/416-422)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

694 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“Åldringen behöver inte fasta. Istället ska han föda en fattig person för varje dag utan att behöva kompensera.”1

Rapporterad av ad-Dâraqutnî och al-Hâkim. Autentiserad av bägge två.

695 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: “Allâhs sändebud! Jag har gått under!” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad har orsakat din undergång?” Han svarade: ”Jag hade samlag med min hustru i Ramadhân.” Han sade: ”Kan du hitta en slav och frigöra den?” Mannen sade: ”Nej.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Kan du fasta två månader i rad?” Mannen sade: ”Nej.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kan du föda sextio fattiga?” Mannen sade: ”Nej.” Därefter satte han sig ned. Rätt som det var fick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) cirka 45 kg dadlar och sade: ”Skänk detta.” Mannen sade: ”Ska jag ge det till någon som är fattigare än vi? Jag svär vid Allâh att det inte finns ett hushåll mellan de två lavorna som behöver detta mer än vi.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”Ta det och låt din familj äta det.”2

Rapporterad av De sju. Formuleringen är Muslims.

FÖRKLARING

Det är förbjudet för den fastande att lägra sin hustru i Ramadhân. Handlingen är en av de allvarligaste övertrampen och ålägger bot av tyngre slag. Botgörelsen går ut på att frige en slav, fasta två månader i följd för den som inte klarar av det eller föda sextio fattiga för den som inte klarar av det heller. Är ingetdera möjligt hävs botgörelsen.

Precis som alla andra följeslagare var även denne man rättfram och skämdes inte för sanningen. Hans erkännande bevisar att han visste att den fastande inte får ha samlag i Ramadhân, men han visste inte vilka konsekvenserna var. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lade fram botgörelsen och frågade honom om han förmådde att frige en slav, fasta två månader i rad eller åtminstone föda sextio fattiga. Varje gång svarade mannen nej. Till sist satte han sig ned med de övriga följeslagarna. Efter ett tag skickades en mängd dadlar till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå han befallde mannen att skänka dem till fattiga. Mannens reaktion var att han inte kände någon i Madînah som behövde dadlarna så mycket som han. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes. Observera hur mannen kom rädd för straff och återvände hem med mat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Ta det och låt din familj äta det.”

Han sade inte att han skulle sona när han väl fick möjlighet. Det bevisar att bot hävs vid oförmåga samt att samlag i Ramadhân är en stor synd för den som är ålagd att fasta.

Måhända är ett gift par ute och reser medan de fastar. Får de ha samlag? Ja, ty resenären är inte ålagd att fasta. Så om maken och makan reser till Makkah för att genomföra ´Umrah och därefter väljer att ha samlag, får de lov att ha det. Därtill behöver de inte bota och inte heller har de syndat. Däremot ska de ta igen dagen efter Ramadhân.

Måhända är ett gift par hemma och fastar varefter mannen vill ha samlag med makan som vägrar. Får hon vägra honom samlag? Hon inte bara får utan måste vägra honom samlag. Men om han tvingar henne till samlag och hon inte klarar av att försvara sig mot honom, syndar han ur två synvinklar:

1 – Han förstörde sin fasta.

2 – Han tvingade sin maka till samlag.

Hon är dock syndfri. Hon behöver inte heller ta igen dagen eller sona därför att hon är ursäktad.

1ad-Dâraqutnî (2380) och al-Hâkim (1/440).

2al-Bukhârî (1936) och Muslim (1111).