13. Hadîth ”Den bästa dagen som solen har gått upp på är fredagen…”

695 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa dagen som solen har gått upp på är fredagen. Då skapades Âdam, då trädde han in i paradiset och då togs han ut ur det.”1

Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” med formuleringen:

”Solen har varken gått upp eller ned en dag som är bättre än fredagen. Allâh har väglett oss till den och vilselett andra från den. Däri följer de andra människorna efter oss. Den är vår medan judarna har lördagen och nasaréerna har söndagen. Under den finns en stund vari det inte finns en troende som ber och frågar Allâh om något utan att Han ger det till honom.”2

1Autentisk.

2Autentisk.