13. Hadith ”De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 73-76

Den sjunde hadithen

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer?”1

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.”2

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Allâhs hand är över deras händer.”3

61 – Abû Hafs ´Umar bin ´Abdil-Mun´im al-Qawwâs underrättade oss, från Abûl-Yumn Zayd bin al-Hasan al-Muqri’: Ismâ´îl bin Ahmad al-Kutubî underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin an-Naqqûr underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin ´Imrân underrättade oss: Abû Rawq al-Hamadhânî berättade för oss: Ahmad bin Rawh underrättade oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från ´Amr bin Aws, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De rättvisa kommer att vara på predikstolar av ljus, till höger om den Nåderikes (´azza wa djall) högra hand, och båda Hans händer är högra; de som är rättvisa när de dömer, med sina familjer och med sina undersåtar.”4

Rapporterad av Muslim.

Det finns väldigt många liknande hadither som inte går att tolkas. Några av dem är:

62 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh skall vika himlarna varefter Han tar dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen!” Därefter viker Han jordarna i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de högmodiga?”5

63 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När slaven skänker något gott, godtar Allâh det och tar det i Sin högra hand för att sedan nära det åt er, liksom ni när era fålar, så att det blir som Uhud. När en man skänker en matbit närs den i Allâhs händer så att den blir som Uhud. Se därför till att skänka välgörenhet!”6

64 – Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”7

65 – al-Bukhârî rapporterade att Ibn ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh skall greppa jorden med Sin vänster och himlen skall vara i Hans höger och Han skall säga: ”Jag är Konungen.”8

Alla dessa hadither är autentiska.

138:75

25:64

348:10

4Muslim (1827).

5al-Bukhârî (7413) och Muslim (2148).

6 ´Abdur-Razzâq (20050).

7al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som sade:

”Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَا

”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.” (5:64)

Hadithen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller föreställning. Så sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn ´Uyaynah och Ibn-ul-Mubârak; de skall återberättas och betros utan att föreställas.”

8al-Bukhârî (7413).