13. Förbjudet att tala utan kunskap

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Den som får reda på en hadîth som han inte förstår skall veta att det finns folk som förstår den och bemästrar den åt honom. Han måste tro på den och underkasta sig den. Det är inte tillåtet att ge efter deras förstånd som beljuger hadîthen trots att den är autentisk. En muslim får inte beljuga något liknande. Han skall bara tro på dem och inte förkasta en enda bokstav från dem eller från några andra hadîther som är rapporterade av pålitliga återberättare.

FÖRKLARING

Oavsett om man är okunnig om betydelsen av hadîtherna kring Tawhîd-ul-Ulûhiyyah, Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eller Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, ödet eller det lovliga och olovliga, så måste man vara tyst och inte tala efter eget tycke. Det är alltså inte tillåtet att tolka efter egen åsikt. Han (rahimahullâh) sade:

… skall veta att det finns folk som förstår den och bemästrar den åt honom.”

Allâh har nämligen begåvat honom med lärda som har tolkat hadîtherna korrekt. Sålunda ser du att Salaf sade om de egenskapsrelaterade hadîtherna:

Framför dem som de har kommit.”

Det vill säga bokstavligt. De lärda visste vad de betydde. Därför får ingen tolka dem efter eget förstånd eller egen analogi. Allâhs egenskaper kan endast fastställas via Qur’ânen och Sunnah. Personliga åsikter har med andra ord ingenting att säga till om. Egenskapernas betydelser är klara och tydliga. De är varken problematiska eller tvetydiga. Ingen får gå in i texternas betydelser utan kunskap. Det är inte tillåtet att tala om dem utan kunskap från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför heter det i Qur’ânen att tal om Allâh utan kunskap är värre än avguderi. Han (´azza wa djall) sade:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâhs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte vet.”1

Tal om Allâh utan kunskap hamnar under Hans ord:

وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”… och att påstå om Allâh det ni inte vet.”

Inte heller är det tillåtet att tillskriva profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) något felaktigt eller tolka något oriktigt om honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”2

”Lögn mot mig är olik lögn mot någon annan. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”3

Det varnar människorna för att säga något obekräftat om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), oavsett om det handlar om hadîthers rapporteringar eller deras betydelser. Om du är okunnig om texterna skall du bara vara tyst och fråga. Var tyst och fråga de lärda så att du kan lära dig. Efter att du lärt dig får du efterleva din kunskap och belönas därefter.

17:33

2al-Bukhârî (110) och Muslim (3).

3Muslim (4).