13. Följeslagarnas oenighet var inte som dagens oenighet

Det andra tvivlet: Om religiös oenighet är förbjuden. Vad säger du då om följeslagarnas och imamernas oenighet? Finns det skillnad mellan deras oenighet och de senare lärdas oenighet?

Ja. Skillnaden är stor på grund av två skäl:

1 – Orsaken.

2 – Resultatet.

Följeslagarnas oenighet var oundviklig och naturlig på grund av olikartad förståelse. De var inte oeniga för att de ville vara det. Därtill fanns andra faktorer på deras tid som fordrade meningsskiljaktighet och sedermera försvann1. Sådan oenighet går inte att utrota helt och fullt. Inte heller berörs dess besittare av klandret i de angivna verserna. Ty de varken avsåg eller vidhöll oenighet.

Vad efterhärmarnas oenighet beträffar, så har de i princip ingen ursäkt. När de får reda på att en annan rättsskola bygger sin åsikt på bevis i Qur’ânen och Sunnah, lämnar de den bara för att deras rättsskola tycker annorlunda. Det är som att deras rättsskola utgör grunden och religionen som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade och att den andra rättsskolan är en upphävd religion.

1Referera till Ibn Hazms ”al-Ihkâm fî Usûl-il-Ahkâm” och ad-Dahlawîs ”Hudjdjatullâh al-Bâlighah” och framför allt hans avhandling ”´Aqd-ul-Djayyid fî Ahkâm-il-Idjtihâd wat-Taqlîd”.