129. Människan väljer sin väg frivilligt

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 129

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

104 – Både det goda och det onda är förutbestämda för slavarna.

FÖRKLARING

Med all rätt och tvivelsutan, har Allâh skapat både godhet och ondska. Det är Han som bestämmer godhet och ondska. Däremot är det slaven som handlar. Handlar han väl, är det först och främst till följd av Allâhs favör och nåd, därefter till följd av hans egen anskaffning. Därigenom erhåller han Allâhs välbehag och paradis. Och om slaven handlar ont, är det först och främst till följd av Allâhs rättvisa och visdom, därefter till följd av hans egen anskaffning. Ty det är slaven som väljer att misshandla sig själv efter att Allâh har klargjort för honom godhetens väg från ondskans vägar. Han har klargjort godhetens väg och påbjudit att den beträds, och Han har klargjort ondskans vägar och förbjudit att de beträds och åtrås. Om han underkastar sig Allâhs vilja såtillvida att han gör det Han påbjuder och avstår från det Han förbjuder, vägleder Han honom, så att han hamnar i paradiset. Och om han trotsar Allâhs påbud, försakar Han honom, så att han hamnar i Elden – en så usel destination! Med andra ord tillskrivs både godhet och ondska Allâh sett till skapning och bestämmelse, men de tillskrivs också slaven sett till handling, anskaffning och görning. Ty hans vilja är underordnad Allâhs vilja.