124. Vi spekulerar inte i Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 134

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

99 – Vi argumenterar inte om Allâh och vi tvistar inte om Allâhs religion.

FÖRKLARING

Vi spekulerar inte i Allâh. Vi tror på Honom, Hans namn och Hans egenskaper. Vi tolkar dem inte såtillvida att vi avviker från deras ordagranna betydelser och tillämpar egna betydelser, som varken Allâh eller profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har avsett, i enlighet med vår lust och vårt nedsatta intellekt. Det är hädelse mot Allâh (´azza wa djall).

Inte heller tvistar vi om Allâhs religion. Vi debatterar inte. Vi tror på Honom utifrån bevisen. Det som är bekräftat i Qur’ânen och Sunnah får inte vara föremål för spekulation. Vi tror på det och vi underkastar oss det, ehuru våra intellekt inte begriper allting. Vi har ju nedsatta intellekt, annars hade vi inte behövt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sändebuden. Det bevisar att våra intellekt är nedsatta och att sändebuden var nödvändiga för att fastställa sanningen och tillintetgöra osanningen.