121. Hadîth ”Två dig väl, gnugga mellan fingrarna…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/106-107)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

44 – Laqît bin Sabirah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Två dig väl, gnugga mellan fingrarna och lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”1

Rapporterad av De fyra och autentiserad av Ibn Khuzaymah,

45 – I en av Abû Dâwûds rapporteringar står det:

Om du tvår dig, ska du skölja munnen…”

FÖRKLARING

En väl genomförd tvagning åsyftar en fulländad och fullkomlig tvagning. En fulländad tvagning genomförs i enlighet med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvagning. En fulländad tvagning uppfyller alla dess plikter och rekommendationer. Exempelvis tvättas ansiktet från det ena örat till det andra örat, från hårfästet till hakan. Händerna tvättas från och med fingerspetsarna till och med armbågarna, men inte mer än så. Armbågarna ska alltså också tvättas eftersom det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvättade dem. Vad beträffar Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) tvagning där han tvättade armarna upp till axlarna2, var den baserad på hans egna slutsats; den kunde vara rätt och den kunde vara fel. Däremot tvättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte mer än upp till och med armbågarna.

Därefter bestryker du ditt huvud. Börja med hårfästet varefter du för händerna uppför huvudet och ned till nacken och tillbaka. Bestryk öronen i samma veva.

Sedan tvättar du fötterna till och med anklarna. Anklarna ska alltså också tvättas, inklusive munsköljning och snytning. Det är betydelsen av en välgenomförd tvagning.

1Abû Dâwûd (2366), at-Tirmidhî (788), an-Nasâ’î (78), Ibn Mâdjah (407) och Ahmad (16430). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (930).

2Muslim (246).